رويای پرواز

Abarmard
by Abarmard
24-Jan-2012
 

رويای پرواز
ــــــــــــــــ


امسال آفتاب می جنگد
تا نورش را از ميان ابرها بگذراند


باران همه چيز را شسته است
و زمزمه آهنگی از ميان ابرهای تاريك بگوش می رسد


اميد در نوميدی كامل
اشعه اش را رنگين كمان وار برخ می كشد
تا ما لبخند را بياد داشته باشيم


من ذراتی از يك رويای نورانی می بينم
زمانی كه مردم می خندند
شادی، يادگار هميشگی پیروزیهاست


امسال من با تو پرواز می كنم
هنگامه اميد
لحظه شكوفايی
و تو با يك پيمان
كه آفتاب را از ميان تاريكی ابرها
دوری و تنهايی ها
گذر دهی.


در اين راه باريك
گذرگاهی ميان نازكيها
در ابرهای ستبر
پيداست


با اميد
چون مادری
روح مرا شير ده


آرام آرام
نگاه من به تو می چرخد
و لبخند ترا حس می كنم
پر
بدنم را می پوشاند
رويای من شكل پرواز می گيرد
چون پرندگان
پرواز می كنم


۱۹۹۸


Share/Save/Bookmark

Recently by AbarmardCommentsDate
خواست
-
Oct 23, 2012
پیوند ساقه ها
5
Jul 26, 2012
Analysis: War With Iran
13
Dec 29, 2011
more from Abarmard
 
Manoucher Avaznia

من امیدی

Manoucher Avaznia


من امیدی دارم

که ز جنگیدن خورشید و تن تیرۀ شب

چامه ای ساز نمایم به سیاق سخن شهنامه

و در آن بارش باران و سخن ریزی بیوقفۀ این خامۀ سحار ترا

به تماشا بنشینم بیتاب.

 

سپاس


Abarmard

Mr. Manoucher Avaznia

by Abarmard on

ممنون استاد گرامی


Abarmard

Thanks for reading

by Abarmard on

It's my pleasure to read all your comments. I appreciate your input very much. iranian.com readers are very intelligent and knowledgeable and it's an honor to be able to share thoughts with all of you.


Faramarz

C'mon Roozbeh

by Faramarz on

The more time and energy that Abarmard uses on poetry and other noble pursuits, the less time he will have on defending the Regime.

I applaude Abarmard's poem and encourage him to spend most of his free time on it.

And painting too!


Roozbeh_Gilani

اوا، چه حرفا...

Roozbeh_Gilani


شماها که همتون شاعر و صوفی شدید؟ جریان چیه؟؟


Yana

So beautiful!

by Yana on

shad zee

 


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

امید در نومیدی کامل

اشعه‌اش را رنگین کمان وار برخ می‌کشد

تا ما لبخند را به یاد داشته باشیم 

مرسی 

ابر مرد گرامی  

پانوشت: مدتی بود که شما را نمیدیدم؟  به هر حال امید وارم خوب باشید  :)


Monda

هنگامه اميد

Monda


خدا و دین و مذهب، امید رو از ما نگیره... مرسی‌ ابرمرد. (کی‌ شما شاعر هم شدی؟!)

 


Manoucher Avaznia

امشبت گویم

Manoucher Avaznia


امشبت گویم باز

دم بشکفتن لبخند به خاطر بسپار

دم بشکفتن نیروی جوانی دم بشکفتن نیروی شکرخندۀ توست

بی گمان جوی قدیمی که نفسهای حیاتی ز ازل جاری ساخت

جویبار شکرین خندۀ پیوستۀ توست.

شوق پرواز مبارک بادت.

 

شاد می باش و بیفشان شادی

 

با سپاس


Abarmard

Thanks for reading

by Abarmard on

Thanks Souri. Thanks Mash Ghasem and Demo. Thanks for taking the time to leave comments.

Happy Tuesday


Mash Ghasem

Maybe out of touch with 21 century sensibilites?

by Mash Ghasem on

Poems of centuries ago were made for people of centuries ago.

Todays people however might need today's poem, with contemporary sensibilities and language; a language yet in formation, experimental and evolving. Unlike the langauage of centuries ago.

 


Demo

Out of Touch!

by Demo on

With this reader's soul! Rather stay with the centuries ago poems when the poems were poems!


Mash Ghasem

با اميد / چون مادری / روح مرا شير ده

Mash Ghasem


شما شاعر هم بودید و ما خبر نداشتیم.

قطعه ای موزون در اوج اشتیاق پرواز. 

در پرواز بی امان رهایی، موفق باشید.  


Souri

Ziba boud

by Souri on

dear Abarmard,

It was a very nice and enjoyable poem, to dream :)