بهار در پایتخت

چند هایکو واره


Share/Save/Bookmark

بهار در پایتخت
by Mahvash Shahegh
13-Mar-2012
 

Last weekend, there were some slides with haiku poems on them about spring in Washington, DC, in the Washington Post. I translated those haikus and wrote them on some pictures that I picked up from the Internet >>>

شکوفه های گیلاس
چون بیشتر امریکائیان
از آن ور آب آمده اند

صورتی، رنگ رهائی
از قرمز و آبی
بر این، توافق همگانی

این شکوفه گرچه کوچک
فشاریست پرتوان
ازین صدها چشمه

طلوع خورشید، دگرگونی
شکوفه های در خواب
به هزار سایه رنگ صورتی

بهار خوش و خرّم
از میان هزاران شکوفۀ زیبا
گردش می کند با هزاران نفرها

شکوفه های ریخته و رها
از نسیم بهاری، چون پرها
غرق نور می کنند ما را

سفید و صورتی تُرد
در رویاروئی با زمستان
به امید بهاری جاودانه

چتر نور بر شاخه های تاریک
چون خوشۀ ستارگان، شعلۀ سفید
شادان از سقوط آزاد

شکوفه های لطیف
زیبائی گذرا در میان
هرج و مرج دی سی

کودکان تُرد بهار
چنبره زده ، زیرچشمی مراقب
از بالا و پائین ترک بر می دارند

تو با من می شکفی
میراثی جاودان
از یک جوانه به آن دیگری

گل برگهای صورتی
رقصان در آبگیر
جشن می گیرند بهار را

خندۀ کودکان
شکوفۀ گیلاس قلقلک می دهد
حواسّ را

ترجمه از مهوش شاهق
12 مارس 2012


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
Esfand Aashena

Haiku! Karate! Nice!

by Esfand Aashena on

Everything is sacred