الحمراء

الحمراء
by Mahvash Shahegh
24-Nov-2012
 

چندین هزار زن
چندین هزار مرد
از هر شهر و هر دیار
از هر کجا و ناکجا
از هر ده و کنار

*

یک قصر پر حضور
بر تپّه هایِ بلندِ
به باغ ها محصور
از قرن های دور

*
بر دیوارهای قصر
با گچ و چوب
نوشته به خطّ خوب
غیر از خدا
همه مغلوب (1 )

*

در باغ های قصر
سروهای قد بلند
با قامتی کشیده
و با چهره ای پرند
مشغول جلوه
سرگرم ناز و خند

*

یادبود قرن های دور
مردم با شادی و سرور
در برچیدن اسلام از آن مکان
با سد سبد غرور

دوازده نوامبردوهزارو دوازده
مالاگا ، اسپانیا
(١) لا غالب الاّ اللّه
این قطعه ملهم از شعر "قُم" تادر نادرپور است.


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh