بوتیمار

 بوتیمار
by Mahvash Shahegh
12-May-2011
 

همچون بوتیمار که

بر لب دریا می نشیند

و هرگز آب نمی خورد

از ترس آن که

آب دریا

تمام شود


روبرویت نشسته ام

و جرأت دست زدن

به تو را ندارم

از ترس آن که

اشتیاق دستانم

همۀ ذرّات وجودت را

در خود کشند و

تمامت کنند.

مهوش شاهق
هفتم مه ۲۰۱۱

بوتیمار نام مرغی با گردن دراز که در تصوّف ایرانی و در منطق الطّیرعطّار نماد زاهدانی ست که به گونه ای افراطی زندگی را بر خود تنگ می گرفته اند. از مقدّمۀ منطق الطّیرعطّار به کوشش دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی. تهران: دانش ص ۴۹

Bittern


Like a bittern
Who sits by the sea
And never drinks from it
In fear that the water
Would be finished

I am sitting
In front of you and
Do not dare to touch you
In fear that the
Longing of my hands
Would devour you
And you would be finished

 

Mahvash Shahegh
May 9, 2011

Bittern, a bird, in Iranian mysticism, said to be a symbol of pious people who make life hard on themselves. The conference of the Birds by Attar. Introduction by Dr. Mohammad Reza Shafii Kadkani. Tehran.


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
default

kheyli mamnun

by Mahvash Shahegh on

kheyli mamnun, Azadeh khanom.

So long!


Azadeh Azad

Delightful

by Azadeh Azad on

Dear Mahvash,

Your poem  is even better when recited. It must be read at a poetry slam. Thank you for sharing.

Cheers,

Azadeh 


default

Thanks for your sweet comment

by Mahvash Shahegh on

Dear Anahid,

Thanks for your sweet comment. I am glad you liked it.

Cheers


Anahid Hojjati

Beautiful poem Mahvash jan

by Anahid Hojjati on

I enjoyed reading your poem, and I also learned from your poem and your explanations.

از ترس آن که

اشتیاق دستانم

همۀ ذرّات وجودت را

در خود کشند و

تمامت کنند.

very nice lines, and a great poem.  Thanks for sharing