بد حجاب

بد حجاب
by Roshanak Amrein
04-Jun-2011
 

دختران میهنم هر بهار
چون گل میشکوفند
هر چند اذن شکوفایی نیست
و چون آهوان میخرامند
و بر این فضای تیره و تار رنگ میپاشند
هر چند رنگ را مجا ل نمودن نیست.

آهوان میهنم هر بهار
چو شیران غرنده اند
که به روبهان نهیب میزنند:
چشم ناپاکتان کور باد!
چو دلهاتان.
فکر رسوب بسته تان
 مانده در قرون پیشین است
و آنرا
یارای ادراک رنگ و سبزه و نسیم نیست
یارای تماشای نور نیست
و آزادگی
آه آزادگی
زهری است بر جانتان.

آی مردمان خفته به بالین سرد نادانی‌!
چشم بگشایید
و ببینید
دختران این سرزمین را
شیرزنان شیرین وار
که اسب آزادگی را
در پی خسرو آزادی میتازند
و گاه می‌‌ایستند
رو در روی اشباح سیه پوش
که با رویهای ترش کرده
و چهره‌های کریه
 کمر به آزار بسته اند.

نو باوگان وطن
هر بهار
 شکوفه و رنگ میپاشند
تا خیابانهای میهنم اندکی جلا یابد
و نشاط قدری تامل کند.

آی مردمان!
چشم باز کنید و ببینید
دهان باز کنید و بگویید
حکایت این اسطوره ماندگار را.


Share/Save/Bookmark

Recently by Roshanak AmreinCommentsDate
تک درخت
-
Sep 05, 2012
The lone tree
-
Aug 29, 2012
کوچه ها
3
Sep 20, 2011
more from Roshanak Amrein
 
Azadeh Azad

Thank you

by Azadeh Azad on

for this great poem, dear Roshanak.

We shall overcome,

Azadeh


Babak K.

Roshanak Jan Thank you

by Babak K. on

Roshanak Jan

Thank you for such a beautiful poem. 

Babak


Bavafa

Great poem - zendeh baad shir-zanane Irani

by Bavafa on

They are making us proud by standing so strong and tall against the injustice in Iran.

Mehrdad