ملکه

شعری از پابلو نِرودا

ملکه
by Mahvash Shahegh
06-Dec-2011
 ترا ملکه نام نهاده ام

بلند تر از تو زیاد هستند، بلند تر

اصیل تر از تو زیاد هستند، اصیل تر

دلفریب تر از تو زیاد هستند، دلفریب ترامّا ملکه توئیهنگامی که به خیابان میروی

هیچکس نمی شناسدت

هیچکس تاج بلورت را نمی بیند, هیچکس

نمی نگرد

به فرش طلائی سرخی

که با قدمهایت می بافی

فرشی تخیّلیو هنگامی که تو ظاهر می شوی

صدای همه ی رودخانه ها

در بدنم طنین انداز میشوند و زنگها

آسمان را به لرزه در می آورند،

و جهان از سرودِ ستایش پر می شودفقط تو و من،

فقط تو و من، عشق من،

ان را می شنویم.پابلو نِرودا
The Queen
ترجمه: مهوش شاهق


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh