صبر حافظ

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
02-Jan-2009
 

نشسته ام فقیرانه تا زمان ره گذرد
 

میطلبم صبر از یار که مستانه رود
 

مگر غزلی کفاف این سختی شود
 

چشم یار قولی و لبش راهی دهد
 

که این دست گدائی را پس ندهد
 

برای محبتی که از کسی کم نشود
 

اورنگ شاهی چه  ثمر ی تا اشتهائی نباشد
 

راز میخانه چه حیات اگر ساقی بیمدارا باشد
 

فال حافظ خبر این سفر داده بود
 

که رندان عاشق را صبری نا تمام لازم بود
 

اورنگ dec 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

Patience est la mer de la sagesse.


Souri

Very nice

by Souri on

Orang jan,

I liked this one, specially the last beit ! How true !! Thank you.


Orang Gholikhani

Thanks princess

by Orang Gholikhani on

It is warming to be missed :-)

I wasn't far from, it is just a question of time to type stuff I write in my small booklet.

Happy new year.

 Cheers.


Princess

Orang Jan,

by Princess on

Welcome back and happy New Year!

We've missed you. :)