ناگفتنیها

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
24-May-2008
 

در غروب این شهر صحرا

وقتی نسیم شرق میرسد از کوچه باغها

دلم میخواهد بگم از ناگفتنیها

فریاد زنم "اگر" ها را

بشمارم کارهای نکرده را

افسوس خورم نوازشهای نکرده را

بسوزانم زخمهای سرنبسته را

اگر ناگفتنیها گفته میشد

زجر این اگرها خفته میشد

افسوسها پاک میشد

قلب ما آزاد میشد

اورنگ

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Jahanshah Javid

ineed indeed

by Jahanshah Javid on

افسوس خورم نوازشهای نکرده را...

beautiful...