با جنگ و فریب و حکمِ آخوند


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
04-Jul-2012
 

 

روز تو سیه نموده آخوند   /////   عمر تو تبه نموده آخوند

او بی هنرو ریا کارست  /////   پس رفته وپس گراست آخوند


 کهنه طلبست و نوگریزست  /////   بی دانش و بینشست آخوند

گوید زجماع با خَر و بُز /////   دروعظ و کتاب خویش آخوند


باآنکه خودش دُچار جهلست  /////  پنداشته راهنما ست آخوند

ازما خورد و به ما ستیزد /////  گویی که خدای(1) ماست آخوند

بیگانه پرست و مفتخوارست /////  تن پرور و بی حیاست آخوند

چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین /////  بر کشورما نشسته آخوند

بدنام بکرده این وطن را      /////      بانیت و کار شومِش آخوند

مجدوعظمت بداده از دست /////   ایران که خداش گشته آخوند

بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت /////   با جنگ و فریب و حکمِ آخوند

درظلمت روسری و چادر  /////    گل گشته نهان به حکمِ آخوند

مردان و زنان بی شماری  /////   آواره شده زِ ظلمِ آخوند

ایمان کسان برفته از دست    /////  با تقیه و حقه های آخوند

ایران و تو را وسیله داند   /////   سر بر ره تازیست آخوند

شهرعربان بکرده آباد     /////   ایران تو را خراب آخوند

درماتم و ظلم و در گرانی  /////  ایران شده غرق و شادآخوند

پس رفت و بماند در سیاهی /////   کشور چو فتاد دستِ آخوند

کس نیست که کام او نشد تلخ  /////  از زهر کلام  و کارِ آخوند

افسوس که هرستم که اوکرد    /////  با یاری ما بکرد آخوند

افسوس خورد هرآنکه گشته  /////  چشم بسته روان به راهِ آخوند

گرملت ما زجا نخیزد    /////    کشوربه فناست دستِ آخوند

بایدکه گرفت و کرد دربند  /////   آخوندِ پلید ومیرِ آخوند

 1-خدا به معنی صاحب

//iranian.com/main/member/daneshjoo

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-55

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-42

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-37

 //iranian.com/main/2012/jul-34

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

دیوانه گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

ازتوجه ی شما سپاسگزارم و همین امید را دارم.

آرزو اینست که تشکیل دادن آن به درازا نکشد. 


divaneh

دانشجوی گرامی

divaneh


با سپاس از این پیوند حتماَ دنبال خواهم کرد. من هم متوجه شده ام که جامعه ایرانیان خارج از کشور بیش از پیش پی به ضرورت بوجود آوردن یک جبهه متحد برده است و شک ندارم که جامعه ای که در آن این همه تکاپو برای اتحاد میان اعضای آن دیده می شود بدون شک چنین اتحادی را نیز بوجود خواهد آورد. این نشان می دهد که ایرانیان از آن مرحلۀ قهرمان سازی گذشته اند و یا در حال گذر هستند و به ضرورت تلاش دسته جمعی واقف گشته اند. آن چه که جامعه را به جلو می راند مجموعۀ این تلاشهای کوچک و یزرگ است از کنفرانسها و برنامه های تلویزیونی گرفته تا بلاگهائی که اتحاد را طلب می کنند. این است که شک ندارم که این اتحاد بوجود خواهد آمد.. 


daneshjoo

آذربانوی گرامی:

daneshjoo


Daneshjoo

ازخواندن
وبیان نظرتان سپاسگزارم.


daneshjoo

دیوانه فرزانه:

daneshjoo


Daneshjoo

از
نظرتان و سروده شما سپاسگزارم.

در
رابطه با اتحاد ملی ، کانال یک آقای شهرام همایون

روزهای
جمعه گروهی از فعالان سیاسی را گرد هم جمع کرده اند

حتما توجه کرده اید.

MAHASTEM@CHANNELONEHD.COM


divaneh

از ما خورد و به ما ستیزد

divaneh


این هم در استقبال از شعر پر ز حکمت دانشجوی گرامی در وصف عادات و احوال آخوند.

در بشکه رود کشد به پائین

تنبان کثیف خویش آخوند

آخوند دگر نهاده در او

این است بهشت و دین آخوند


Azarbanoo

Wel Said, The Story of

by Azarbanoo on

We IRANIANS today in 21 century.