شرم برما که تو را رَهبرمان می دانند


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
02-Aug-2011
 

 

 

  روضه خوانِ زِخدا بیخبری خامنه ای

غیرِ تزویر نداری هنری خامنه ای

 آیت الله بشدی یکشبه بی درس و کلاس

 همه دانند سراپا کلکی، خامنه ای

چون که بگرفتی و بَرِدار کشیدی مردم
دَرجه دادند و امامی شده ای خامنه ای!؟

تا خدا فاصله ات یک شبِدیگر باشد!!
بیشتر کُش که به اَلله برسی خامنه ای!؟

تکیه بر جای بزرگان زده ای، وای به ما
پَسگرا، بی ثمر و عاطفه ای خامنه ای

بُرده ای کشور ما را تو دو صد سال عقب
در عقب گرد تک و بی بَدلی خامنه ای

داده ای عزتِ ایرانی و ایران بَر باد
بند و اعدام و فَغان شد ثَمرت خامنه ای

سیّدی چون عربی مادرِتو کرده کنیز
بوده این رسمِ عرب عهدِ عُمر، خامنه ای

راه تازی روی و سودِعرب ها جویی

غمِ ایران نخوری چون عربی، خامنه ای

مردم و کشور ایران نشد آسوده دمی

زان زمانی که تو رهبر شده ای خامنه ای

شرم بر ما که تو را رَهبرمان می دانند
جهلِ ما جان بتو بخشیده، بدان خامنه ای

ریشه ی جهل برآریم و بهم بَسته شویم
تا زچنگِ تو رهانیم وطن، خامنه ای

می رَود فصلِ زمستان و سیاهی ذغال
اَنگِ بد رنگِ توهم نیست شود خامنه ای

این سروده به زنان ومردانِ دلاوری تقدیم می شود که به خاطر ایران و ایرانی و برای برقراری عدالت وآزادی درزندانهای جمهوری اسلامیند. 

 

//iranian.com/main/news/2011/07/28-8

//iranian.com/main/blog/fred-514

//iranian.com/main/2011/jul/shoring-assad

//iranian.com/main/2011/nov/controversy-over-crying

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo