آخوند زمان ما چنین ست


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
15-Apr-2011
 

 

آخوند زمانِ ما لعین ست
با حقه و زور و َزر قرینست

هم توبره ی ظالم ست و پُر زور
گوید که دوچشم مردمان کور

مال تو خورد به یک اشارت
خواهد ز تو صبر و زهد و طاعت

وعظی کند و عمل ندارد
از بهر کسی ثمر ندارد

خوبی طلبد، خودش لعین ست
آخوند زمان ما چنین ست

چون بی خردست و بی پژوهش
جشن تو و ما کند نکوهش

چون مفتخورست و بی خجالت
فکرش همه حول و حوش آلت

باشد نگران شورت و تنبان
تنبان شده اصل و فرع انسان

وارونه ی دلقک زمانست
از اشک و غم تو شادمانست

گریان کندت به وقت روضه
این حیله بخوانده توی حوزه

باقوم عرب ببسته پیمان                                                                                                                                                ضد گشته به راه و رسم ایران

باخدعه و مکر و قتل و غارت
ایران بگرفته در اسارت

این زاهد حقه باز و شیاد
ایران عزیز داده بر باد

فرزند رشید و خوب بابک
برخیز که صبر ماست اندک

مگذار که شیخ پر َبلاهت
بر ملک کیان کند اِمارت

لینکهایزیررامشاهده فرمایید:
//iranian.com/main/2011/apr/ya-ali

 

//www.youtube.com/watch?v=_j7PWc8ikig

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

مش قاسم عزیز

daneshjoo


Daneshjoo

 

چنانکه می دانید سالی سه ماه و بعضی از روزهای

 وفات این و آن،  در ایران عزاداری می شود.

تا آنجا که من می دانم این مراسم برای بزرگان ایرانی نیست.

اثر بد روحی و اقتصادی این مراسم  بر مردم کشور،

 و نمایش قمه زنی وزنجیر زنی و گل مالی بر سر و صورت

 در جامعه ی جهانی حاصلافتخار آفرینی ندارد.

 بانی و مشوق اینمراسم ..... آخوندها بوده و هستند.

ازتوجه و نظرتان سپاسگزارم. 


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

چون بی خردست و بی پژوهش
جشن تو و ما کند نکوهش

Very nice  and original

باقوم عرب ببسته پیمان

Questionable?

Thanks for the poem, cheers


daneshjoo

شازده اسداله میرزا

daneshjoo


Daneshjoo

از اظهار نظر شما سپاسگزارم 


daneshjoo

خانم حجت عزیز

daneshjoo


Daneshjoo

دوصفت فراموش شده بر سروده افزوده شد

ازتوجه شما سپاسگزارم 


daneshjoo

دیوانه ی ارجمند

daneshjoo


Daneshjoo

از استقبال شما متشکرم

زیبا تر از خود شعر ست 


divaneh

بسیار لطیف و پر احساس سرودید

divaneh


این هم در استقبال شعر زیبای شما.

گوید که چو میکنی طهارت

انگشت بکن به کون پارت


Shazde Asdola Mirza

این زاهد حقه باز وشیاد

Shazde Asdola Mirza


Very nice piece. Thanks for sharing.

Bad Stories for Bad Kids


Maryam Hojjat

Excellent poem

by Maryam Hojjat on

in discription of akhoods.