پرده پنجم:بزودى امامى كه بودست غيب - برد بر سرهر دو دستش شعيب


Share/Save/Bookmark

پرده پنجم:بزودى امامى كه بودست غيب - برد بر سرهر دو دستش شعيب
by ahosseini
11-Nov-2011
 

در پرده چهارم امام زمان رهبر و يارانش را در چاه جمكران زندانى كرد سپس به بالاى چاه صعود كرد و در مقابل زوار چاه يك خطابه اى اتشين ايراد كرد. در پايان سخنرانى و در هنگام وقت استراحت و ناهار، اسفنديار از راه رسيد و با زدن زهر مار به غذاى او اقا را مسموم كرد و كشت، نقاب او را به صورت خود را زد و جسد اورا به درون چاه انداخت و سپس خود به جاى اقا جا زد.

بتازيد با لشكرش سوى قم

و گفتا كه اريد بمب اتم

بياريد موشك و توپ و تفنگ

كه ما حاضر امادهايم بهر جنگ

مبادا از اين خار و خاشاك و خس

گذاريد باقى از ان هيچكس

درو كن وزان خرمنى پاى كن

تمامى ان توى يك جاى كن

نباشد از اين كار ما نيكتر

بسوزان همه شاخه ها خشك و تر

هر انكس كه پرسيد رايم كجاست

سر و كار او با بسيج و سپاست

"جنانش بكوبيم گرز گران

كه پولاد كوبند اهنگران"

بفرمود ما سوى تهران رويم

بسان دليران و شيران رويم

بسان پيامبر در عيد غدير

بگويم ز يك يار خوب ودلير

به يك روز جمعه به وقت نماز

به وقت عبادت و راز و نياز

در انجا امامى كه بودست غيب

برد بر سرهر دو دستش شعيب

هر انكس كه مولاى او اين امام

دهد احمدى اختيارات تام

تو دانى نژادش بود اريا

نژادى كه سر هست در اسيا

پدر جد او كوروش و داريوش

نه مانند ان سيد على چموش

تو دانى كه اسلامش ايرانى است

نه از نوع تازى كه تهرانى است

به تازى بتازد يهودى كشد

به قول خودش هر جهودى كشد

كند زور گويى به هر ارمنى

بهايى و سنى و هر اينى

و دانى كه او هر زن بى حجاب

زن سركش و ياغى بى صحاب

كند قطعه قطعه كشاند به سيخ

تجاوز كند يا كند چار ميخ 

بگويد به ترك و به كرد و به لر

برو بچران گوسفند و شتر

كه اعراب ايران و قوم بلوچ

ببايد ز ايران كنند هر دو كوچ

زبان هر انكس مخالف برد

تمامى اموالشان را خورد

هر انكس كه بر ما قلم مى زند

بداند قلم هاى او بشكند

كه اين نوع اسلام ايرانى است

ز نوع يك خوب تهرانى است

نبايد كنى اندكى كج روى

تو بايد كنى ز احمدى پيروى

اگر چشم دارى به ديگر جهان

تو در خدمت ياور من بمان

ترا گر خطا كارى ايد براه

به كار خطا و به كار گناه

نباشددگرهيچ جايى پناه

بود قهر دوزخ ترا جايگاه

خدايا تو نابود كن دشمنش

به دوزخ بسوزان تمام تنش

چنين است رسم بزرگان

دين بزرگان مذهب ودين مبين

چنين گفت و بار دگر غيب شد

بدينگونه او عارى از عيب شد

كه تا اينكه معصوم ماند همى

نشايد كه او دم خورد با ادمى 

 

Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

چنين گفت رهبر به اسفنديار- كه پول هاى دزديده را پس بيار

ahosseini


پرده اول

پرده دوم

پرده سوم

پرده چهارم

پرده پنجم

پرده ششم


 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

Error

by ahosseini on

.