پرده سوم: مقام معظم چو مفلوك شد ...


Share/Save/Bookmark

پرده سوم: مقام معظم چو مفلوك شد ...
by ahosseini
22-Oct-2011
 

مقام معظم چو مفلوك شد
ز افسردگى كله اش پوك شد

بپا گشته ترك شميران بكرد
كه ترك شميران و تهران بكرد

ندانست سوى خراسان رود
ويا سوى قم او هراسان رود

به خود گفت شايد امام غريب
نخواهد پذيرفت مردم فريب

چه بهتر كه من راهى قم شوم
توى شهر اخوندها گم شوم

بخواهم من از اهل راز و نياز
بخوانند پشت سر من نماز

بخواهم من از يك يك نوكران
بيايند نزد چه جمكران

بيايند با هم نيايش كنيم
خداوند عالم ستايش كنيم

بخواهيم ما از امام زمان
دگر خود شود حاكم اين جهان

بگوييم ايران همه غم شده
و اينكه زمينه فراهم شده

بسى صيغه كرديم در سال سى
فراموشمان شد همه فارسى

مواد مخدر چو نقل نبات
بود توى هر خانه يا هر حياط

كه قتل و جنايت فراوان شده
و فحشا بسى كار اسان شده

كه اين قشر اخوند جاكش شده
بدنبال هر چه نفس كش شده

بداند زمان ظهورش شده
زمان ظهور و حضورش شده

بكرديم ايرانيان خار و خس
گرفتيم از خلق ايران نفس

كه نقش من و قشر اخوند ها
رسيده به صفر و شده بى بها

بيا يد كه وقت عدالت شده
كه پايان خط خجالت شده

ولى خلق ايران بداند كه ما
بداريم ما التماس دعا

اگر كه بكرديم ما جاكشى
ويا اينكه كرديم ادم كشى

اگر كل ايران به تخدير شد
كه قشر جوانش زمين گير شد

اگر ظلم و جور و ستم پايه گشت
كه دزدى و فحشا خمير مايه گشت

اگر كه بريديم ما هر زبان
بكرديم اجحاف ما بر زنان

اگر كه خلايق ستم ديده شد
هر انكس كه رزميد كوبيده شد

همه بوده در راه اسلام و دين
ره مهدويت و دين مبين

ولى پيش اين خلق ايران زمين
بگشتيم شرمنده ما اينچنين

بياييد اى رهروان، پيروان
زنيم شيرجه در عمق اين جمكران

بگيريم دستان اقاى خود
بگوييم از حال فرداى خود

بگوييم بر حال ما رحم كن
بيا و تو اوضاع ما فهم كن

فرستيم اقا به بالاى چاه
نشانيم ايشان روى تخت شاه

گزاريم او خود عدالت كند
كه ما را رها از خجالت كند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

چنين گفت رهبر به اسفنديار - كه پول هاى دزديده را پس بيار

ahosseinidefault

Well Shazdeh

by ahosseini on

اسم این منظومه را چی بگذارم؟

یکی از دوستان پیشنهاد داده عنوان امامنامه  (شاهنامه) حسینی را انتخاب کنم.

شما چه پیشنهاد میدهید؟


Shazde Asdola Mirza

Khamenei is a true artist ... would love to see this poem

by Shazde Asdola Mirza on

"فرستيم آقا به بالاى چاه
نشانيم ايشان روى تخت شاه"


default

یک بیت قبل از "بياييد اى رهروان، پيروان" اضافه میکنم

ahosseini


خدابا اماما تو صاحب فرج

بکن این زبانم چو دستم فلج

دو لینک مرتبط

ظهور نزدیک است قسمت 1

ظهور نزدیک است قسمت 2

 


default

Thanks for your complement

by ahosseini on

Usually JJ edits, format and and include it in the featured articles.

May be he has not seen it yet.

 


Oon Yaroo

Very nice! Very eloquently you portray Rahbar's...

by Oon Yaroo on

Very eloquently you portray Rahbar's current psychological state of mind specially in the aftermath of Qaddafi's violent demise!

This should send shivers down his spins all the way to his MaghAdd!?

101 Afarins!

PS1 - Please make the fonts bigger next time for blind folks like me to be able to see!

PS2 - What does Rahbar use to wipe out his tears? Tissues,the rag around his neck, ...!?