پرده چهارم: بدينگونه اقا امام زمان - بر اورد سر از چه جمكران


Share/Save/Bookmark

پرده چهارم: بدينگونه اقا امام زمان - بر اورد سر از چه جمكران
by ahosseini
04-Nov-2011
 

چنين گفت اقا امام زمان

مقام ولايت! تو اينجا بمان

بفرمود باشی تو اينجا اسير

همينجا بمان و همينجا بمير

كه اين رهبرى و همه نوكران

بميرند در اين چه جمكران

كه اين قشر آخوند گنديده است

از اين قشر كارى نيايد ز دست

بفرمود لطفا صدا كن شعيب

همان يار من وقت و هنگام غيب

همانكس كه در دفترش وقت كار

مهيا کند بهر اقا ناهار

همانكس كه هر گاه برنامه داشت

براى امام صندلى مى گذاشت

همان عنتر حقه باز كلك

همانكس كه كر كرده گوش فلك

همانكس كه راحت چاخان ميكند

توى كله ابلهان ميكند

اگر چه به پر رويى همچين بود

و رويش يكى سنگ قزوين بود

همو رهبری نیک و شایسته است

همانا كه يك فرد وارسته است

بدانيد گر كل ايران خورد

و اينگه لگن دزد را سر برد

همه در ره دين و راه خداست

كه اين ره درست است و تأييد ماست

اگر اينكه ارا ی مردم ربود

بياورده دنياى اسلام سود

دو صد افرين گر كه اين رادمرد

به زندان نمود و تجاوز بكرد

تو دانى فقط راى راى خدا

چه معنى كه رو ميدهند بنده را

چنين گفت ان رهبر راستين

كه اموال كفار غارت كنين

كه يك رهبر دينى مسلمين

غنائم كند پخش در راه دين

چنين گفت و امد به بالاى چاه

بكرد او به اطراف خود يك نگاه

بگفتا به ان امت بى نوا

از اين پس شما تحت فرمان ما

بگفتا كه ما خود عدالت دهيم

بدان معنى و شكل و حالت دهيم

خدا را بر ان بنده بخشايش است

كه فرمانده ازاو در اسايش است

بفرمود فردا به قم ميرويم

به استان بمب اتم ميرويم

از انجا بسوى امام رضا

كه تا طوس و مشهد بگردد رها

از ان پس به شيراز و شاه چراغ

سپس كربلا و نجف در عراق

بسوى مدينه و غار حرا

پس انگه به مكه و بعدا منا

بگفتا بنام خداوند جنگ

بنام خداوند تيمور لنگ

علوم چنین و علوم چنان

همه كشك و ذوغ است اى همرهان

كه ارزش به دين خدا قائليم

گزاريد گويند ما جاهليم

به علم شما ها نداريم كار

به جهل وجهالت كنيم افتخار

به خاشاك و خس توى ايران زمين

بود اين پيامم بگويم چنين

همه عالمان نوكر ما شوند

همه شاعران چاكر ما شوند

نويسنده و شاعر و فيلم ساز

به سوى من آیندبهر نياز

نگو از خداوند جان و خرد

كسى كو ندارد نبايد خورد

بنام خداوند جهل و ريال

خداوندگار خرافات ومال

بنام خداوند غارتگران

خداوند غارتگران جهان

خداوند نفت و خداوند گاز

خداوند بخشنده بى نياز

خذاوند شيطان، خداوند شر

خداوند احكام ضد بشر

بجنگ و برزم و غنيمت بگير

زجان افرينت تو نعمت بگير

مدرن و مدرنيته را دار زن

به اهل خرد عقرب و مار زن

هر انكس كه در امر پروردگار

دخالت كند کی شود رستگار

و آن کس که او راه ما نسپرد

دو صد ضربه شلاق بايد خورد

توانا بود هر چه نادان بود

جهالت ره كل ياران بود

توانا بود هر كه فرمانبر است

كه فرمانبر ازحاكم و رهبر است

خرد از خداوند نى از شما

خرد زايد از حكم و فرمان ما

بدانيد كار شما بندگى است

اطاعت ز فرمان ره زندگى است

خداوند بأشد پناه شما

الهى ببخشد گناه شما

بناگاه اسفنديار پليد

ز راه امد و خدمت او رسيد

بهنگام تفريح و وقت ناهار

بزد در غذايش كمى زهر مار

پس از اينكه اقا غذايش بخورد

بيفتاد روى زمين و بمرد

بلا فاصله شخص اسفنديار

جسد را بكرد روى گارى سوار

چنينش بكرد و چنين ساختش

همانجا درون چه انداختش

نقابش بدزيد و زد روى خود

نياورد خم او به ابروى خود

در اغاز با نام پروردگار

بشد روى يك اسب تازى سوار

شتابان به سوى حرم روى كرد

بتازيد و لشكر بدان سوى كرد

بگفتا به كليه ی چاكران

بگيريم ايران كران تا كران

بگفتا به قيل و به قال و به داد

جهان را سراسر كنم عدل وداد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

چنين گفت رهبر به اسفنديار- كه پول هاى دزديده را پس بيار

ahosseinidefault

Thanks for the kind words

by ahosseini on

.


Shazde Asdola Mirza

بنام خداوند جهل و ريال

Shazde Asdola Mirza


Thanks, for another very enjoyable piece.

You certainly are very gifted and fluent with the Persian poetry. We are lucky to have your work in IC.