ساقی برقص‌! آتشِ ساقهایت صبحِ ازل

ساقی برقص‌! آتشِ ساقهایت صبحِ ازل
by Alef Mahan
23-Jul-2012
 

دو سنگِ قبر
دو سنگِ قبر سفارش‌دادم

با فاصله‌ای كوتاه

چشمانم را بخاك

بخاك می‌سپارم


لمسِ تاریكی

چونان یكی دیوانه

هزاران بار بهتر

بهتر از دردِ این روشنی

و چراغهایی كه می‌تركند

در آماسِ عفونت


چشمانم را بخاك می‌سپارم

معشوقه‌های زیبایم

آفتاب و باد و باران را

همیشه با چشمهای بسته دیده‌ام


سرنوشتِ خاورمیانه

بر بیرقِ سیاهش‌ دوخته ساقیا

ساقی كبیر

باده و تریاق و بنگ

چنان بر ایشان ریز همه

بر باد دهند بلكه

تاریخِ ننگ


ساقی برقص‌!

ساقی برقص‌! آتشِ ساقهایت صبحِ ازل

چشمان مرا كه مرهمی نیست

فریاد

ترا به نامت كه باقی

فریادِ اینان رس‌ ساقی


11/7/2012
ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan