بهمن


Share/Save/Bookmark

بهمن
by Alef Mahan
15-Feb-2012
 

۵ و ۷

دو عدد اول

بخش‌ناپذیر، عقیم، سترون

كنارِ هم

۵ ۷

كارت‌پستالِ كهنه دو قدیس

بردیوارِ نمناكِ زمانه.


۱ و ۳

اولِ اولها

كنارِ هم

آخرِ وحدت

رمزِ فیثاغورث با خدایان

اول و آخر و ظاهر و باطن

كس‌ نشنود، كس‌ نبیند

بیاد چرا بیاورد

بوی جوانی را

قوم‌النصردین؟


۱۳۵۷

پشه رقاصی نكرد

اسبه عصاری نكرد

شتره نمد را وِل‌كرد

همه در اعتصاب

تا حضرتِ خطیرِ خراط

نایبی تراشد بر ۱۲

از نقش‌ غیبی كه می‌دیدند

نصرالدینان بر بامها:

شاهدی پیرانه‌سر در ماه

با آن وجد و شور و خون

گاو را برده‌بود انگار خواب از حیاط.


افتاد روی خانه

سایۀ ۱۲ عاقبت

و «‌هیچ»‌ نداشت

الا فسادِ فی الارض‌.

وزیرِ دست راست

نصرِ دین و دولت

چادرِ مادر همی‌جُست

در كلاهِ پاسبانها.

وزیرِ دستِ چپ هم

آتش‌می‌زد

پیراهن بر تنِ روسپیان.

دو كفْه

المیزان

تفسیر ادامه‌دارد

تا قیامتِ روحانیان.


و خارهای زمانه

بر سیمهای زمان

كه از ما، بر ما، میانِ ما

از برِ ما می‌گذرند.


جف ۳

خانه را بسته

آخرشد اولین ۳ ۳

می‌میرد یعنی طلسم؟

آن ۱۳ قم

قیمومتِ اعداد

آن وحدتِ ۱ و ۳

و كلمه

هم بر عضوِ وحدت ثبت‌بود

عهدِ ابراهیم با خدایان.


قیامِ اعدادِ اول،

قمِ فلسفه كجاست؟

قمِ عدد كجا؟

و عهدِ افلاطون با خدایان:

۱۳۵۷

قربانی خواهدشد

ایزدِ بهمن.


جفت۳

دو اول

در خانۀ آخرت نشسته

خسته از این غربت

هوسِ مدینه ات نیست یا معصومه؟


8/2/2012
ا- ماهان
_______________

از مرحوم بازرگان نقل‌است كه روزی در كودكی دیده پاسبانی چادر از سر مادرش‌ كشیده ‍و از همان روز كینه رضاشاه را بدل‌گرفت. به این ترتیب در كنار پدركشتگی اصطلاح »‌چادرِمادركشیدگی‌« ‍ هم وارد گفتمان سیاسی ایرانیان شد. آن مرحوم علاوه بر آیات شریفه از احادیث ملانصرالدین ‍هم در نطقهای سیاسی و گفتارهای تلویزیونی استفاده‌می‌كرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan