ملافه های آبی

ملافه های آبی
by Alef Mahan
31-Aug-2012
 

چرا باید بنویسم عشق؟

و باز هم بنویسم عشق

هزاران بار بنویسم عشق

روزها گذرها باغها شبها میدان و راغها

هرجا گیربیاورم بنویسم عشق

روی دیوارها، تابلوِ تبلیغات، بدنه اتوبوسها

مگر گیرم‌بیاورند

چرا؟ حتا گُلهایند، کنارها جامه‌درانِ بوسها


دو ابرِ سیاه در ملافه‌های آبی

برقِ دلهاشان درشت

می‌نویسد آری عشق

و یك دریا دُرِ غلتان

می‌گیرد نگاهِ شهر و شهری را

بیابان دشت روستایی را

صحرا جارمی‌كشد بویزیدی:

ــ آی كه می‌بارد عشق!

و یاران می‌نویسند


صخره‌ها ریزش‌، ماشینها تصادف‌می‌كنند

درختان آرزو

در ماده اما

فرومی‌رود نر

سومی ایستاده آنجا روح

چهارمی تا جیغ‌كشد نُه‌ماهه عشق

زن مرا می‌بازد

من او را

هردو می‌بریم

هردو آبستن

عشق را


فرومی‌رود

در كاغذ جوهر

عشق را می‌نویسد

یا عشق می‌نویسد؟


26/7/2012

ا- ماهان

مشهورترین شطحِ پارسی. از بویزید بسطامی نقل‌است: به صحرا رفتم، عشق می‌بارید.


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan