شبِ احیای زلزله


Share/Save/Bookmark

شبِ احیای زلزله
by Alef Mahan
14-Aug-2012
 

چند كیلو شناسنامه

روی دستِ ثبتِ‌احوال

بزند روی جلدِ هركدام

یك مُهرِ باطله

بلند است شبِ احیا

وظیفه دولت تمام والسلام


جنازه‌ها زیرِ آفتاب

در انتظارِ چادر و چاقچورِ آخرت

شاید نرسد دولت

یا بماند دستِ امام غایب

كه این لت را بگیرد یا آن لت

شاید هردو لت را

كه بلند باشد شبِ احیا


پرنده آشیانه می‌سازد

روباه سوراخی در خاك

دریغا انسان

سرپناهش‌ آلتِ قتاله

وقتیكه زلزلة ارضُ زلزالها

الله می‌كوبد میخش‌ را

یا می‌كشد آنرا كه جبالا اوتادا*

نشانه تا فرودآورند مؤمنان سر

بهمراه سقف در شبی زنده‌كننده


و باز دولت

پول ریزد مثلِ ریگ و آهک

بخرد نماز و روزه

از قرارگاهِ بقیة‌الله

تا دعاكنند برایش‌، دعاهای مستجاب

دعاهای كامل و كمیل

چنان بلند و لوند

كه بریزند حوریان و غلامان

از روضه رضوان

بناكنند چندین شهركِ ضدِ‌زلزله

یكی از شبهای احیای آینده


و امامهای رعنا

روزها و شبهای جمعه كرده‌اند دعا

برای دویست میلیون شقه آدم

گوشتِ دمِ توپهای نذری

یا زلزله شبهای احیا


13/7/2012

ا- ماهان


* آیا زمین را گهواره­ای نگرداندیم و کوهها را بمانند میخهایی نگذاشتیم. قرآن


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan