المپیک

المپیک
by Alef Mahan
12-Aug-2012
 

با نم‌نمِ باران

نم می‌كشی كم‌كم

راهی‌ست دراز

آورده‌شدی، برده‌می‌شوی

یا دهان بازمی‌كند چاهِ فردا

خورده‌می‌شوی

صیغه مفعولی جاری‌ست

درمی‌زنند

یكی از فصلهاست

رنگ‌می‌شوی


بیخِ چهارچوب

رژۀ موریانه‌ها

در یونیفرمِ بریتانیا

راستی پرنس‌ كدام است؟

همه فرزندانِ ملكه‌اند

المپیك بانكها‌ست

خورده‌می‌شوی


گوش‌كن .‌.‌.

در آغوشِ كه خفته صحرا؟

افشامی‌كند بامداد

نم‌نمِ شبنم


12/7/2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan