رودخانه ها از میان ماه می گذرند

رودخانه ها از میان ماه می گذرند
by Leila Farjami
29-Sep-2011
 

رودخانه ها از میان ماه می گذرند
درختان نامرئی بر ستارگان ناشناس می رویند و سایه می اندازند
خانه های دریایی به ساحل جنوب می رسند و خشک می شوند


بی آنکه از کسی بشنوی
یا در کتابی بخوانی
می دانی
همیشه پاهایی که بر زمین می روند
به غبارها انس می گیرند
و در بیابانی
خیمه می زنند.


چه کسی می داند
چرا نیمه های شب
وقتی که بی خوابی دانه دانه مان می کند
به این انارها ی کال می بالیم
سرنوشتهای ترش
آخرتهای گس،
و چرا هر وقت گناه می کنیم
از فرشته گان الهی پاکتر می شویم؟


رودخانه ها از میان ماه می گذرند
تو
از میان من


فکر می کنم
شاید سیاره ای شده ام
که اگر نبود
آسمان سیاه بالای سرت
یک نقطه ی روشن
کم داشت.


iranianmuse.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Leila FarjamiCommentsDate
شعر نوعی نبودن است
2
Oct 07, 2012
Poetry of Mujib Mehrdad and Rutger Kopland
-
Aug 25, 2012
The Wanderer
3
Jul 20, 2012
more from Leila Farjami
 
Jahanshah Javid

beautiful

by Jahanshah Javid on

incredibly beautiful. you haven't lost your touch. iranian.com was missing a "bright spot" without your poetry

فکر می کنم
شاید سیاره ای شده ام
که اگر نبود
آسمان سیاه بالای سرت
یک نقطه ی روشن
کم داشت.


آشنا

زیباست

آشنا


ممنون.