The Wanderer

Share/Save/Bookmark

The Wanderer
by Leila Farjami
20-Jul-2012
 

از برزخ برایت نوشتم

خوب من

با باد رفته بودم

به سرزمینی که در جغرافیا نبود

زبان تازه ام الفبایی نداشت

برایت نامه های بی خطی می فرستادم

خوب من

هیچ شاخه ای هرگز به جدا شدن فکر نمی کند

مگر به هنگام طوفان

به زنگاه مرگ

ما جدا شدیم

و نفهمیدیم

تو روزی در ماه زندگی خواهی کرد

و من در اتاق دوری به موازات رودخانه ها

برگهای درخت خاکستر

و پرندگانی که هرگز از برابر چشمهایت عبور نخواهند کرد

خوب من

تو برای تنفس

هیچ هوایی نداری و من

هوای تازه

آلوده ام می کند

با این همه

تا سقوط هردویمان فاصله ای ناچیزست

تو می توانی به راحتی

بی آنکه نیروی جاذبه دو پایت را به سطحی بچسباند

در فضا شناور شوی

من بی آنکه بخواهم

می توانم به مرکز زمین تبعید

و به چشمه های جوشان فلز

پناهنده شوم

ما می توانیم

جایی میان هیئت چند ستاره ی گمنام

بازوانمان را حلقه کنیم

بی آنکه در سیاهچاله ای فروبغلتیم

به کهکشانهای خاموش سفر کنیم

من شعر بگویم

تو گوش دهی

و هیچ چیز جز ارتعاش خفیفی از زمان

ما را به آخرین خورشید

نزدیک تر نکند

-لیلا فرجامی
از کتاب "رودخانه ای که از ماه می گذرد"

Share/Save/Bookmark

Recently by Leila FarjamiCommentsDate
شعر نوعی نبودن است
2
Oct 07, 2012
Poetry of Mujib Mehrdad and Rutger Kopland
-
Aug 25, 2012
Sherophone Podcast #18
-
Apr 03, 2012
more from Leila Farjami
 
Mahasti Shahrokhi

سلام بر لیلای شعر، شیدای شعر

Mahasti Shahrokhi


درست است که در

کهکشان های خاموش بسر می بریم

اما رودهایی از شعر 

صدای ما را 

هر چند خفیف 

به گوش دیگری می رساند

و هنوز می توانیم با شعر به ماه سفر کنیم

------------

دو کتابت را در کهکشان اینترنت گذاشتی.

خواندم هر دو را.

به زودی دریافتم را برایت می نویسم


M. Saadat Noury

شاعره ی گرامی خانم لیلا فرجامی

M. Saadat Noury


 

مانند همیشه، بسیار زیبا و پر احساس سروده اید، سپاس. اوج کلام شما در اینجاست
من شعر بگویم ، تو گوش دهی
و هیچ چیز جز ارتعاش خفیفی از زمان
ما را به آخرین خورشید ، نزدیک تر نکند...


persian westender

مرسی‌ برای شعر زیبا

persian westender


تصور شناور بودن در کهکشان حسِ شدید غربت و انزوا را القا می‌کند؛ یعنی‌ در عین حالی‌ که از همه چیز دوری و بی‌ اختیار و معلق هستی‌،ولی‌ به همه چیز هم از لحاظ بصری احاطه داری. افسوس که جاذبه تحت کنترل ما نیست.