خدای قابیل


Share/Save/Bookmark

خدای قابیل
by Alef Mahan
24-Sep-2011
 

روحشان را به شیطان فروختند

خدایانِ مُرده

تجسمِ ماندگاری

حتا بر مستانِ كوچه

سوی جهنمِ آسمانی.


ــ روزی آمدم و ترا بیداركردم.

ــ خواب نبودم ای پادشاهِ بیداری.

ــ اینك راه و آنك چاه

خدایی مُرده را درودكن كه دنیایت دهند

مرگ را سرودكن كه درربایی از دیگران زندگی!

ــ جنگل و كویر ای پادشاهِ من

كجا گردآیند؟


مرا كُشتی ای قاتلِ روزانِ آبی

داری بپاكن در خیابان

آیه‌ای بیار و سوره‌ای

و كشتن تبلیغ‌كن بر مردمان!

خلیفۀ چلاق

چنگ نمی‌گیرد و باده

فقاتلو. در جیبِ من است ساعتِ شما!

دستِ ترا نمی‌برند ای دزد چرا؟


ــ این منم خدای قابیل

برادر بكُش

و زنش‌ را ببر!

ــ خدای كیومرث چرا نباشی؟

كه خدایان را نباید گریستن

در سوگِ عزیزان!

رو اهرمن خدا كن!

ــ بكُش‌ برای من! بكُش‌ برای زر! بكُش‌ برای زن!

قاری می‌خواند امشب

بزرگ است میراثِ خدایان.


ترا گفتم كه روحِ ما باشی

نه كوهِ پیشِ روی ما!

خدایا چنان مُرده‌ای كه كركسان مسموم‌كند جنازه‌ات!

هابیل هم مُرد

كه ما همه از پشتِ قابیلیم

آیینِ پدر پاس‌داریم.

چه نشستی ای قادرِ قهار

كه خدایان را شاید تماشا به كشتارِ عزیزان؟

در بوی جنازه‌ات چیست خدایا

كه آخوند را حریص‌تر می‌كند به قتل؟


22/9/2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Soosan Khanoom

كه ما همه از پشتِ قابیلیم

Soosan Khanoom


Indeed ..... 

There has always been only one evil and there will be ..... nothing changes !

Our ego is our God ...