اتحاد، مبارزه، پیروزی

اضطراب آن باتون‌های دراز و داستان‌های شیشه پپسی و تخم مرغ پخته، کابل برق و قپونی، کابوس دیگری بود


Share/Save/Bookmark

اتحاد، مبارزه، پیروزی
by Shazde Asdola Mirza
06-Nov-2011
 

ترم اول سال اول دانشکده، حال و هوای جالبی‌ داشت. سالها از جلوی دروازه پر ابهت، نرده‌های سبز و سکو‌های بتنی‌ دانشگاه تهران رد شده بودم؛ و حالا آرزوی راه یافتن به آن تحقق می‌‌یافت.

آن زمان رسم بود که حتما یه کیف سیاه سامسونیت می‌‌خریدی، با خودنویس "لامی" و خط کش محاسبه. افسوس که تلاش و ذوق و شوق برای رسیدن به آن مدینه فاضله، از خودش بسیار دلپذیر تر از آب در آمد.

کلاس تشریح مملو از واژه‌های عجیب و غریب لاتین بود، و سالن تشریح پر از جنازه‌های لخت و عور. یکی‌ دو تا از دانشجویان با همان اولین بوی تند "فرمالین" و صحنه مرده‌های پوست چرمین، از حال رفتند.

اما ترسناک تر از سالن تشریح، نزدیک شدن سالگرد ۱۶ آذر شد. از یک ماه جلو تر، زمزمه تظاهرات و اعتصاب پیش آمد، و پچ پچ رفقا و برادران برای ارشاد سال اولی‌ ها. حضور گارد شهربانی هم جلوی در دانشگاه، مجهز به کلاهخود و سپر و باتون‌های دراز، هر روز بیشتر و زشت تر میشد.

آنهمه دانش آموز بدبخت دبیرستانی‌، چند سال مثل خر درس می‌‌خواندند، یا پدر و مادر برایشان شیش جور معلم خصوصی می‌گرفتند، تا از هفت خوان امتحان کنکور رد شوند، و تازه بیایند توی دانشکده و بشوند بازیچه سیاسی کار‌ها و گاردی ها!

البته وضع دانشکده پزشکی‌ به مراتب بهتر بود؛ اما هرگز از شلوغ بازی "فنی‌ ها" هم در امان نبودیم. تازه حالا میفهمیدیم که گذشتن از نرده‌های بلند دانشگاه حقیقتاً به معنای وارد شدن به جهانی‌ دیگر بود. اما نه جهانی‌ خوب و رویایی ... بلکه دنیایی تیره و نگران کننده ... جایی که میخواستند تا "چشم و گوشت را باز کنند" ... محلی برای تربیت کادری جدید برای ادامه جنگی قدیم ... جاده‌ای در امتداد نفرتی که میرسید به ۵۳ نفر، به ۲۸ مرداد، به ۱۵ خرداد.

سر دو راهی‌ قرار می‌گرفتی که الکی‌ خوش باشی‌ و علی‌ بیغم، یا غمخار توده‌ و خلق و امت. شبان تار، کابوسمان این بود که داریم چکمه‌های خونین شاه را می‌‌لیسیم و چون سگی‌ ترسو به او خدمت می‌کنیم ... یا که جرات کرده و به سویش پارس میکردیم که ناگهان سر و کله گاردی‌ها پیدا میشد با باتون‌های دراز ... دم صبح هم خواب می‌دیدی که جنازه پوست چرمین دیگری شده ای، روی سنگ سرد سالن تشریح.

توی مدرسه، از معلم و ناظم و مدیر و فراش، فحش و کتک و تهدید و توسری زیاد خورده بودیم ... ولی‌ اضطراب آن باتون‌های دراز و داستان‌های شیشه پپسی و تخم مرغ پخته، کابل برق و قپونی، کابوس دیگری بود. از یک طرف دردسر نمیخواستی و از جانب دیگر، انگ و ننگ بچه سوسولی و ترسو بودن.

یکی‌ از هم کلاسی‌ها که شاگرد ممتاز دبیرستان البرز بود و قد بلند و با جرات، به این اوضاع اعتراض داشت و میگفت؛ "باید جلوی این قضیه به ایستیم - باید این حلقه بسته را بشکنیم. ما نه میخواهیم به کسی‌ ظلم کنیم و ابزار سرکوب شویم - نه به زندان بیفتیم و شکنجه و پیرهن عثمان گروه‌های سیاسی. آمده ایم درس بخوانیم و دکتر شویم!"

آقا بهرام میخواست در مقابل انجمن اسلامی و گروه های "کوهنوردی" رفقا، یک انجمن بحث علمی‌ و رقابت تحصیلی‌ ایجاد کند ... بقیه اسمش را گذاشته بودند کلوپ خرخون ها! اشکال کار این بود که دانشجوی سرخورده، که فکر میکرد با گذشتن از دیوار کنکور زحمتش تمام شده، حوصله درس‌های سخت دانشگاه و کتابهای انگلیسی‌ را نداشت. چپی‌ها و برادران هم صد در صد مخالف تولید کادر متخصص برای تحکیم رژیم بودند. مدیریت و گاردی‌ها هم از هر تجمع دانشجویی وحشت داشتند.

این حکایت بود تا صبح روز ۱۱ آذر، سر کلاس بیوشیمی؛ که یکی‌ آمد و در را باز کرد و پرسید؛ "آقای بهرام ...؟". بهرام هم از جایش بلند شد، و طرف گفت؛ "با اجازه استاد، تشریف بیاورند بیرون!". داداش بهرام هم صاف و ساده رفت بیرون کلاس، که ناگهان صدای "اتحاد، مبارزه، پیروزی ... اتحاد، مبارزه، پیروزی ... اتحاد، مبارزه، پیروزی" از راهرو بلند شد - مخلوط با فریاد‌های خفه بهرام جان.

بعد‌ها فهمیدیم که رفقا یا برادر ها، بیرون در کیسه‌ای روی سر بهرام کشیده بودند و تا میخورد؛ لیف و کیسه‌ای هم به تن و بدنش مالیده بودند. بیچاره دیگر دانشکده نیامد ... به آمریکا رفت و جراح طراز اولی‌ شد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
 
Arj

On the contrary!

by Arj on

Most of the student activists who became political prisoners under the Shah were among the top grade and honours students of Sharif (Ariamehr), Poly Technic and U of Tehran!


divaneh

Excellent Read

by divaneh on

Thanks Shazde Jaan for highlighting the plight of the Iranian students, which amazingly never changes.


Mash Ghasem

Mirza jaan, me found the digital version!

by Mash Ghasem on

It's still a great story.

Your short story and Golshiri's not so short story are both fictional but point to what some might call a social pathology: Intolerance.

نمازخانهُ
كوچك من
(مجموعهُ نه داستان
كوتاه: 
"هر دو روي يك سكه


Souri

Thank you again MM

by Souri on

That was a good information.


MM

Souri

by MM on

There were several Khomeini tapes that were smuggled into Iran.  These cassette tapes were duplicated and distributed around to beat the Shah's censorship of press and radio....  They were motivational/directional speeches analogous to "the 50 lies under the apple tree" that have been discussed on IC (//iranian.com/main/blog/david-et-41).  These tapes became illegal to possess after the takeover of the IRI since they turned out to be lies. 


Souri

Thanks MM

by Souri on

Can you tell us what those imported tapes were? What was it about? I don't know nothing about that.


MM

Souri

by MM on

I was with the students, going to meetings on setting democratic ideas and asking for freedom for the political prisoners.  However, I turned against them once I saw Islamic rhetoric and I was asked to listen to the imported tapes.  Thanks to my dad, I knew better.  That is why it was the best of times as well as the worst for me.

Sorry about mercurochrome incident


Souri

MM, same thing here

by Souri on

I can't deny it. I don't like Shazdeh, but that story was very nice. As you said:

I liked the story, though.  It brought back some good and some unpleasant memories.

I have been on on the same side as Bahram. They poured Mercur-Chrom ? over my head and stole all my stuff in my room at the dorm.

But, now that I look at it, this was nothing compared to what the students in Iran are enduring these days.


MM

Fictional! Then, how come I remember you?

by MM on

Unfortunately, Alzheimer has set in, and I cannot remember if you were on the table or off the table!

I liked the story, though.  It brought back some good and some unpleasant memories.


Shazde Asdola Mirza

Thanks friends, but pls remember that my stories are fictional.

by Shazde Asdola Mirza on

Dear GR: lol ... I think that the ending cracked Bahram's head too.

Ghasem jan: thanks for reminding us of that work by Hoshang Golshiri.

Oon Yaro dear: I wasn't served any of that Eggs and Pepsi dish, but am told that torture was quite regular, though much less than now under the IRI.

Anahid dear: studying was at best considered a "side activity".

Faramarz jan: yes, you are very right to draw those parallels with the students abroad. Sad thing is that many of the lefties and islamists who went back to Iran to join the revolution, never came back alive.


fanoos

Thank you! Reminiscence of the by-gone era!

by fanoos on

Contrary to the commonly held beliefs, I never observed any improper abuse of the students by the hands of the security forces or SAVAK! And, I was one of the practicing nurses in the Tehran University Health Center from 1965 to 1975. Maybe a bit of body bruises caused by altercation with the police but nothing serious!

I did however see many other things that seemed odd for that society at that time. For example, a lot of religious students would stop by to be checked out and get medications for sexually transmitted diseases and things of that sort. I had established a very close and trusting relationships with those kids to the point of them confiding in and confessing to me on their visits to the combat zone or engaging in male types of acts...! But, never for the severe abuse by the authorities!

 


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Faramarz jan, funny part is that to a large extent you're correct. The overall, dominant political culture was a top-down, undemocratic, sectarian one, always seeking the interests' of the sect before the movement. That's why we have such a fragmented opposition. The best thing that happened to this 'opposition' was Ahmadinejad, and his stupid mistakes! Sort of like, George Bush for American comedians; that's a free be, it doesn't count. 

 


Faramarz

Mash Ghasem

by Faramarz on

I hope that you did not misunderstand me. It was not meant as an over-generalization but rather to describe the attitude of many political students at the time who not only believed that they knew what was good for everyone, but also wanted everyone to come under their leadership and behave a certain way; just like a cult.

We were not raised to follow orders, so we didn't!

 


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Not all student activists were pushy or oghdeay or aghedieahy: ideologic. Many came from priviliged backgrounds and it was a conscious decision to join the ranks of the opposition, without being necessarily pushy, oghdehy, aghediehay or ideologic. Many of those who went to Iran also died; either during the War of were executed in summer of '81. Though many did return. Milani was a confusded Maoist back then, he's a confused Academician now.

Faramarz

دانشجویان سیاسی عقده ای

Faramarz


Thank you Shazde for a nostalgic look at the college life of the pre-revolutionary Iran.

The same type of things but to a lesser extent, as you know, was happening on the university campuses of the West. There were many of us who wanted to stick to our studies and the college life, but the do-gooder Marxists and the Confederation types did not want to allow that. At a minimum they wanted to lecture us or argue endlessly. But we had the numbers so they left us alone. Many of them went to Iran after Khomeini came and in a matter of a year or two, they were back home, in the great US of A!

I give a lot of credit to people like Abbas Milani who came clean on his beliefs then and now.


Anahid Hojjati

Good story Shazde

by Anahid Hojjati on

Thanks for writing about dilemma of students who actually wanted to study.

 

 


Oon Yaroo

Thank you Shazdeh, for this beautiful story!

by Oon Yaroo on

Did you participate in the debate team?

This is what I have always wondered! What would happen if all those trouble maker (Chapi + Islamist) students had put their head down, studied and worked hard sort of like the rest of you guys who wanted to become great doctors, scientists, etc....?

Would the security forces be less violent and more peaceful and as a result a more relaxed and democratic environment would be created, and so forth and so on....!

I guess not because it's a generational thing!

BTW, Shazdeh, what was the extent of the truth to Battoom, and hard eggs, etc.?

Thanks!


Mash Ghasem

کجاشو دیدی؟

Mash Ghasem


هوشنگ گلشیری در داستان "هر دو، روی یک سکه اند" از جزییات این فرهنگ اجباری در زندان  ، مابین زندانیان سیاسی، میگوید.
اتحاد، مبارزه، پیروزی.
بسی آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.

G. Rahmanian

Dear Shazde:

by G. Rahmanian on

Enjoyed the story. Brilliant depiction of the situation in those days! The ending cracked me up. Good for Bahram. Some of the activists could be a real pain in the neck.