اروتیک 3

اروتیک 3
by Alef Mahan
17-Apr-2011
 

حجاریهای عشق

روی دیوارهای معبد

قرنهاست مشغولند

جاودانگی یك دم.

روی دیوارِ زمان

عضو عضوِ تنِ ما

حركتِ عشق است

دمی از جاودانگی.

29/3/2011
به آن یار شیدا

Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan