حرامزاده


Share/Save/Bookmark

حرامزاده
by Leila Farjami
17-Nov-2009
 

سلام ایران!
من دختر حرامزاده ی توام
پدرانم را می شناسم
ناصرالدین شاه و ملیجکانش
و مادرانم
زنان گیس بریده ی اندرونی ها
من دختر حرامزاده ی توام
آن ارگ بم
که دو پایش در زلزله هایت فرو رفته ست
همان زاینده رودی
که دیگر
نمی زاید
 
صدها سال می شود
و این اولین نامه ای ست که برایت نوشته ام
می دانم
پدرت مرده است
و مادرت بر سر بریده ی خودش
تاج می زند
پسرت هم سرباز بوده است
و شیمیایی آبادان و خرمشهر و اهواز
می دانم
همیشه جنگهایت نبردی مقدس بوده اند
و کتابهای آسمانی ات
معجزات خدایان کوری که حروف نابینایان* می دانسته اند
شاید برای همین
تنها مردگانند که می توانند تاریخ تو را
ادراک کنند
 
سلام ایران
من دختر حرامزاده ی تو ام
و امروز که حامله ام
جنینم درخت نحیفی ست
که هرگاه به تجاوز خواهران کوچکش فکر می کند
می لزرد و برگهایش
زرد می ریزند
 
سلام ایران
من دختر حرامزاده ی تو ام
و دوست دارم آنقدر صدایت کنم
تا بفهمند هنوز هم زنده ای
که اگر نه
تنها چون ندا
پس از مرگ
مشهور خواهی شد.

Leila Farjami: Persian - English blogs

Just Another Neda
 
Hello Iran!
I am your bastard daughter
I know my fathers
Nassir-i-din Shah and his regal clowns
and my mothers
braid-chopped women of Harem interiors,
I am your bastard daughter,
the Bam castle
whose two feet sank in earthquakes
the Zayandeh river
no longer
flowing…
 
It has been one hundred years
and this is the very first letter I have written you
I know your father is dead
and your mother wears a tiara
on her severed head,
your son has been a soldier
a chemical cripple of ravaged cities,
I know
your wars have always been “sacred battles”
and your celestial books,
the miracles of blind gods who have known the Braille alphabet,
this is perhaps why only the dead
can decipher your dark history.
 
Hello Iran!
I am your bastard daughter
pregnant today,
and my fetus is a feeble sappling
shivering and losing her leaves
each time she broods over the rape
of her little sisters.
 
Hello Iran!
I am your bastard daughter
and I love to keep calling your name
for them to notice you are still alive,
otherwise
you will be just another Neda,
famed
only for dying.
 
Leila Farjami

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Leila FarjamiCommentsDate
شعر نوعی نبودن است
2
Oct 07, 2012
Poetry of Mujib Mehrdad and Rutger Kopland
-
Aug 25, 2012
The Wanderer
3
Jul 20, 2012
more from Leila Farjami
 
Monda

This is so beautiful!

by Monda on

So nice to read you here again.


sima

Terrific

by sima on

Thank you Leila.


Shirin Vazin

Welcome back Leila!

by Shirin Vazin on

Very touching! Can't stop reading it over and over.