آخر

آخر
by Orang Gholikhani
30-Sep-2007
 

آخر شب قصه به دام افتاد
آخر خواب پری ناز بدست گرگ افتاد
آخر راز باد قدر به آس پیک افتاد
آخر خط قاتل ستاره آفتاب شد
آخر روز انتقام شب شد
آخر مرگ شروع نفس شد


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani