پس از شنیدن صدای بوق

...و پیام های زیر ...پیغام بگذارید


Share/Save/Bookmark

 پس از شنیدن صدای بوق
by Orang Gholikhani
15-Sep-2007
 

پیغام گیر حافظ :

رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور !
تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور !

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام
زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور !

پیغام گیر سعدی:

از آوای دل انگیز تو مستم
نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ
فلک را گر فرصتی دادی به دستم

پیغام گیر فردوسی :

نمی باشم امروز اندر سرای
که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب
چو فردا بر آید بلند آفتاب

پیغام گیر خیام :

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد
ممنون توام که کرده ای از من یاد
رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش
آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

پیغام گیر منوچهری :

از شرم به رنگ باده باشد رویم
در خانه نباشم که سلامی گویم
بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت
زان پیش که همچو برف گردد رویم!

پیغام گیر مولانا :

بهر سماع از خانه ام رفتم برون.. رقصان شوم!
شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم شادان شوم!
برگو به من پیغام خود..هم نمره و هم نام خود
فردا تو را پاسخ دهم..جان تو را قربان شوم!

پیغام گیر بابا طاهر:

تلیفون کرده ای جانم فدایت!
الهی مو به قوربون صدایت!
چو از صحرا بیایم نازنینم
فرستم پاسخی از دل برایت!

وپیغام گیر نیما :

چون صداهایی که می آید
شباهنگام از جنگل
از شغالی دور
گر شنیدی بوق
بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم
در فضایی عاری از تزویر
ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه
پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

پیغام گیر شاملو :

بر آبگینه ای از جیوه ء سکوت
سنگواره ای از دستان آدمی
تا آتشی و چرخی که آفرید
تا کلید واژه ای از دور شنوا
در آن با من سخن بگو
که با همان جوابی گویمت
آنگاه که توانستن سرودی است

پیغام گیر سایه :

ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان
دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان
گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد
به حقیقت با تو همراز شوم بی نیاز کتمان

پیغام گیر فروغ :

نیستم.. نیستم..
اما می آیم.. می آیم ..می آیم
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم.. می آیم ..می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند
سلامی دوباره خواهم داد

Original compiler of these "messages" is unknown. First published here


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Credit for Nina

by Orang Gholikhani on

Actualy I received these lines by an email from a friend (as we receive many every day) without any signature and as I found them realy intresting I sent them to Iranian.com. I wasn't aware about Nina's web which credit should belong.

Sorry if people were confused about writer.

Regards.

Orang Gholikhani


default

Thank you Jahanshah for your

by Nina (not verified) on

Thank you Jahanshah for your considration.


Jahanshah Javid

Proper credit

by Jahanshah Javid on

Thank you Nina. I left a note on the bottom and linked it to the site where it was first published.


Majid

Nina!

by Majid on

You're right ! he should've ,I wish next time since you check this site yourself,YOU post iteresting things here as well,so far thanks to both of you.

PS.I clicked on the link you provided,very very interesting stuff there,hope you post some more here,Good luck. 


default

I am so sorry!!! DR.! these

by Nina (not verified) on

I am so sorry!!! DR.! these are my writtings then ! what does it mean "I am late"??!! atleast he could mention the source! couldn't he??


default

peygham

by Faribors maleknasri M.D. (not verified) on

be aware that you were late. So has Mr. Gholikhani just sent these haertrefreshing poetries. He is NOT a thief. many greetings FM


default

no comments!

by Nina (not verified) on

I was amazed that I found my WRITTINGS under YOUR name in here!! what we should call it?? do we call ourselves educated or some sort of culture oriented people ?? Dear Orange Gholikhani I have to say that stealing others idea is not a pleasant thing !
for more information or explanation please find this link: //nina30may.blogsky.com/?Date=1384-11
post : 24th Bahman /


default

Wonderful!

by Ammynonnous (not verified) on

More please!


Majid

Beautiful

by Majid on

Funny , smart , humorous and interesting!

Good piece.