نبرد روستائیان و روشنفکران؟!

رئیس جمهور عملاً چشم امید بر طبقه متوسّط شهری ایران بسته است


Share/Save/Bookmark

نبرد روستائیان و روشنفکران؟!
by sahandshams
29-Nov-2007
 

سفرهای استانی رئیس جمهور (که اکنون دور دوّم این سفرها نیز آغاز شده است) (1) از منظر های متفاوتی مورد توجّه منتقدین دولت قرار گرفته است اینکه این سفرها برغم هزینه دار بودن و دور کردن رئیس جمهور از رسیدن به امور مملکت داری، همچنان از آنها دست نکشیده است پرسش درخور تامّلی بوده و ذهن نقاّد را به خود مشغول می کند؟امّا از جنبه ای دیگر نباید از خاطر دور داشت شعار ِ اساسی که منجر به پیروزی وی در انتخابات گذشته بر حریفان شد مسئله مردم گرایی و حمایت از اقشار کم در آمد بود که در نهایت پشتوانهء آراء وی بر پیروزی بر دیگر رقیبان بود. از این حیث سفرهای متعدّد وی به شهرها و استانهای دور افتاده کشورکه به راحتی بر روی نقشهء جغرافیا قابل رویت و یافتن نیستند! جای حدسها و گمانه زنی ها را باز می گذارد. با توجّه به وقایع و اقداماتی که از زمان زمامداری وی در وضع داخلی کشور روی داده است و منجر به بسته شدن فضای فرهنگی، کاهش سطح آزادی های مدنی با اعمال محدودیّت و فشارها بر دانشجویان و روشنفکران، محدودیّت بر نشر آثار فرهنگی و بسته شدن چندین نشریه و روزنامه؛ همین طور در اوضاع خارجی با بر پایی همایش هولوکاست! و تردید بر وقایع یهود کشی در خلال جنگ جهانی دوّم در نهایت منجر به صدور دو قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیّت شده است منجر به رویگردانی جامعهء شهری، قشر تحصیلکرده دانشگاهی و روشنفکران از وی شده است. طبیعی به نظر می رسد که وی در انتخابات آتی از پشتوانهء این طیف محروم و بی بهره خواهد ماند و تنها طبقه ای که برای حمایت از وی باقی خواهد ماند جامعهء روستایی و شهرستانی است ( البتّه علاوه برچند میلیون رای ثابتی که معمولاً از جانب بخش محافظه کار و نزدیکان آنها به نفع وی جمع خواهد شد)؛ طبقه ای که از سطح نسبی دانش و آگاهی سیاسی – اجتماعی به دلیل بسته بودن فضای اطّلاع رسانی و تطمیع از سوی رسانهء ملّی و نشریّات نزدیک به دولت بی بهره است با اندک سرمایه گذاری بر روی این طبقه بــُــرد در انتخابات آتی به نفع سرمایه گذار قابل تصوّرخواهد بود. در راستای چنین حدس و گمانه ای است که رئیس جمهور گمنام ترین و ناشناس ترین شهرها و توابع استانها را برای سخنرانی گزینش می کند؛ از محلّهء دور افتاده گل مغان(2) در شهرستان اردبیل گرفته تا شهر آرادان در استان سمنان، از دیدار با مردم شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان تا شهرهای بنان و راور و زرند درکرمان؛ در راستای همین استنتاج نیز می توان درک کرد که رئیس جمهور و کارشناسان نزدیک به وی نسبت به جلب نظر جامعهء شهری بویژه در کلان شهرها در انتخابات آتی دست شسته اند و بیشترین سرمایه گذاری را بر روی طبقه روستایی ایران متمرکز کرده اند، در همین راستا بزغاله! خطاب کردن منتقدین دولت را می توان فهم بر آن دانست که رئیس جمهور عملاً چشم امید بر طبقه متوسّط شهری ایران بسته است و با تخصیص پول در سفرهای استانی خود می کوشد طبقهء روستایی را با هزینهء کم به سوی خود کشد. اگر با معیارهای فکری و سنجش یک شهروند روستایی به مسئله حضور احمدی نژاد در این روستاها بنگریم مشهود به نظر می رسد که حضور وی در این شهرهای دور افتاده که در طی تاریخ چندین دههء خود شاهد کمترین حضور چهره های سیاسی در خود بوده است این اعتبار را به این طبقه می دهد که رئیس جمهور یگانه حامی و منجی آنها خواهد بود؛ این برداشت ها البتّه در ذهنیّت جامعهء روستایی برداشتهایی دورازذهن نیست بویژه آنکه القاء کننده نوعی عرق بومی برای شهروندان آنها نیز خواهد بود البتّه این مسئله سوای از تخصیص پولها و اعتبارات ریالی است که در حین سفرهای وی به مردم آن شهرها بدون رویّه اختصاص داده می شود که طبعاً در ذائقه جامعهء روستایی اثری مضاعف در جهت مقبولیّت وی در اذهان بجای خواهد گذاشت. ازاینرو به لحاظ آماری چنانچه سکنه روستایی و سکنه شهرهای دور افتاده که چه بسا درک دقیقی از تحوّلات جاری کشور ندارند رقم قابل ملاحظه ای باشند طبعاً می توان به استدلالات فوق عمق بخشید و این گمانه زنی را دقیق تر بیان کرد که سفرهای استانی وی مختصاً جامعهء روستایی را هدف قرار داده است و کارِ کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت گرفته است و کارشناسان اجتماعی نزدیک به وی اعتنایی به جامعهء شهری در جهت جلب نظر آنها در حمایت از وی در انتخاب آتی ندارند. امّا نکته دیگری که باید مورد توجّه قراربگیرد آن است که طبقهء متوسّط شهری ایران حضوری متفرّق در انتخابات از خود نشان داده اند بخصوص بعد از سرخوردگی دوره هشت سالهء اصلاحات و تشتّت آراء و نظری که در میان این طبقه در انتخابات ( چه انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری ) گذشته رخ داد درنهایت به سود جناح رقیب تمام شد و چنانچه همین وضعیّت بار دیگر رخ دهد و بخشی از رای طبقهء متوسّط شهری بصورت تحریم کنندگان تلف شود با در نظرگرفتن آنکه جناح رقیب متّفقاً از آراء ِثابت چند میلیونی خود بهره مند است در اینصورت آرایی که از سوی جامعهء روستایی به سود محافظه کاران جمع خواهد شد جبران ِ رویگردانی آراء طبقهء شهری از وی را خواهد کرد؛ با این گمانه زنی ها برنامهء سفرهای استانی وی را می توان یک کار کارشناسی دقیق دانست و انتخابات آینده را نبرد طبقهء روستایی از یکسو و طبقهء روشنفکر و تحصیل کرده از سوی دیگر بر آورد نمود.سهند شمس اسحقی5/آذر/86


Share/Save/Bookmark

more from sahandshams
 
default

REPLY : PRESIDENT, FARMERS and INTELIGENCE;

by Faribors Maleknasri M. D (not verified) on

I think this article is best acknowledged in IRI. It seems to me the Iranians living in IRI do not know whta is happening to them. they and only they must be informed. One can for example send the article to HAMSHAHRI and likewise papers. I think the visitors of "IRANIAN" can not start much with these wisdoms which are given in the article. they will have no practical benefit from it. And now please let me mention another subject allready in this comment. It is not good, if i will have to write tow comments. It is the CRY FOR HELP FROM CANADA. some farmer assylant who did not like to live in europe any more had treid to go back to IRI. youncan believe me when I say: the Consulate of IRI gave him -after 6 years that he was an assylant - gave him an Iranian Paasport. He was additionally said that he can get a Letter from Consul. If bringing the letter to local administration he would get an europian greencard. But the person preferd to go to the states. so the Consulate organised for him also his US-Visa. I think may be in Canada act the consulates likewise. One can try. it does cost nothing. Now the matter i dont understand: How can you have done such things to the sister of UN? at last and finally she is very very old? Isnt she? when did it happen? Please be carefull. I mean because of - not AIDS - but because of other MARAS HAYE KHANEMAN BAR ANDAS. Dont worry, be happy. Greeting


default

canada and immigrant in canada some one help us please

by hajiagha on

//hajiagha.tripod.com

وتو کا نا دا هم امگرنت های بد بخت رو با تیزر ازبین می برند و کون ما رو رز ی صد بار با گرانی و.....بابا ما غلط کردیم از ایران اومدیم بیرون برای پیدا کردن حقوق بشر....ترا خدا یکی به دادمان برسه....هر بیشتر ما زحمت کشیم کمتر گیرمون میاد......دولت کانادا برای اینکه خرح کس کش های پیر انگیسی رو بده پا شو بدحوری گذاشته روی گلوی مهاحران بدبخت.....خواهر سازمان ملل رو گائیدم که در مورد ایران زبونش درازه و در مورد خودشون کوتاه...