آخرین گزارشات خبر گذاری ها از حکومت اسلامی ایران

تلنگر
by تلنگر
08-Dec-2009
 

طبق گذارش خبر گذاری ولایت فقیه بسیج محله که طی یکی از حمله های خود با مشت محکمی درب تمام دفاتر سازمان حقوق بشر را مهر و موم کرده بود و در طی همان عملیات عجیب غریب حتی مدال صلح سازمان ملل که متعلق به یک جارجی و جاسوس همان سازمان بود را به تصاحب سپاه اسلام در آورده بود دوباره به محل تحصیل بچه های مردم حملهً مقتتدرانه ائی کرد که منجر به رسمیت شناخته شده شدن کم محلی خس و خاشاک در 16 آذر به اسپری فلفل و چماق ناب محمدی توسط خبر گذاری های مستقل شد.

همچنین گذارش خبر گزاری دیگری حاکیست که به همراه این نوسانات خطر شنیده شدن بوق هوائی درآیندهً مطلوب دولت کودتا به علت حملهً صهیونیسم به یکی از سایتهای هسته ائی را محتمل به پیش بینی شناخته و گذارشات تحلیلگران ازاین تحولات عجق وجق را مبنی بر تلاش دشمن بر تجزیهً یک ُاملت سرد دانست که باعث تکذیب وزارت اطلاعات از دخالت اخیر مردم درامور سبزی کاری شد .

لازم به ذکر است که در همین راستا باز رهبر معظم طی طرح شکایتی از ترویج کتک کاری در حیاط مدرسه همهً رسانه های خارجی را به صورت مهلک و چپ اندر قیچی محکوم کردند.

همچنین خبرهائی خوب دیگری حاکی از ناچاری و درماندگی رژیم در مقابل زندگی روزمرهً مردم به دست رسیده که هیچ کس ذکری از آن به عمل نیاوردند .


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر