خبرا خوبه و روز قدس هم که از حالا به بعد روزه سبزه و غرورش هم همیشه توی دلمامون میمونه


Share/Save/Bookmark

تلنگر
by تلنگر
24-Sep-2009
 

میدونی؟

دوباره یه هفتهً گذشت و باز خبرا جالب انگیز تر شد.

, ولی خبرا خوبه و روز قدس هم که از حالا به بعد روزه سبزه و غرورش هم همیشه توی دلمامون میمونه.

ولی میدونی!

بعد از این که خبرایه خوب قدیمی شد , خبرایه عجیب غریب دوباره خیلی زود شیوع پیدا کرد و عید فطر در عدم مواففت کامل مراجع تقلید شیعه از طرف مرجع مومنین جنگیه جهان , طبق معمول یه روز پس و پیش اعلام شد و در روز عید و خطبه های نماز , رهبر انقلاب در محاصرهً مجذوبین و فدائیانه ولایت فقیه سخنانی از مشاهده مینیاتور ملت ایران به جای کاریکاتور آن بیان فرمودند و همراه با همان بهت و ترس مستولی شده بر دشمن در تدابیر عالمانه ائی از عظمت خروش مینیاتور سبز چیزی در میان نیاوردند و در تاکید بر بد بودن تهمت و شکنجه توسط کسی یا چیزی و اسرار بر خوب بودن اتحاد و تعامل برای کسی یا چیزه دیگری به صورتی پایدار همان جوری معتقد مانده بودند , ولی آن مقام معظم در امتداد رهنمود هائی دوباره خود , به اهمیت در شناسائی عوامل جنایت کهریزک در راستای ایجاد فضای اعتماد و شفاف سازی مسائل امت انقلابی عجله ائی بلیغ از خود بروز دادند و همچنین طی اظهارات ناگهانی بر تعلق روز قدس به تمامی مستظعفین جهان و نه تنها مردم فلسطین و لبنان همچنان در نگرانی های نا مشهودی به سر نمی برده بودند , ولی هنگامی که سخنان گوهر بار آن مقام مقتدر در مورد التزام در اشاعهً و توسعهً علم ابراز شد همگان در عمق برآورده کردن نکات مورد نظر ایشان به واسطهً اجبار در تعین و تولید علوم کاربردی و جدیدتر از اسلامی به هدف حذف کلیه علوم بی فایده و جدید غیر اسلامی همین جوری و همواره متحیر مانده بودند و بر اثرات این شیفتگی در استفاده از همان تعلیم در همان زمان و فضای روحانی , آقائی فسقلی با سر و صورت خاکی ولی کت شلواری در تداخل با محافظ شخصیشان در صف بندی آن نماز متعالی چپکی توی هم چپیده بودند و در آخر هم در روز دیگر همهگان در مقابل در یکی از بی فایده ترین و بی سر و صدا ترین مجالس در بستهً جهان به انتظار سر و صدای چانه زدن مقامات بلند پایهً روحانی در مورد تعین تکلیف تنها رهبر بر حق مسلمین جهان گوش به زنگ نشسته بودند و در همان تبعات , تبادل نظری و تظاهر جدلی هم به گوش رسید , که البته با اعلام قعطنامه ائی به صورت ترسناکی و خشمناکی که از قبل پیش بینی میشد در اظهار حمایت و ارادت بی دریغ تمام علما از همان مقام متعالی به اهتمام امام جمعه ائی مخوف و دولتی به کار خود پایان داد تا یه جوری که به علل تعدد غیبتها ریئس اوقات تلخ و مصلحت اندیش همان شوراهای مهم پرداخته نشود و فرصتی هم به بدرقه کردن نمایندهً جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل هم داده شود و رئیس جمهور محترمی که حتی بعد از دریافت بوئینگهای جنجالی هنوز با درخواست برخورد دوستانه با هیعت ایرانی جهان را حیرت زده فرموده بودند در جواب به توضیح به نحوهً کشته شدن ندا با عکس مناسبی و از پیش انتخاب شده ائی جواب محکمی به رسانه های صهیونیستی داده بودند تا با تایید بی معرفتی در امور چاقو کشی , مساعل جهانی خود را آغاز نموده باشند و در همان حالی ومحل که برو بچه های سبز جشوارهً رقص نوره رنگارنگی را در مخالفت جدی با رئیس جمهور بودن ایشان راه انداخته بودند حماقت این مقام محترم به ایشان اجازهً نفرمودند که از کلمات نا مربوط استفاده نکنند تا سخنان مهم خود را فقط در جمع صندلیان مشتاق سازمان ملل با استحکام کم نظیری در تنهائی ابراز نکرده باشند تا به همان صورت بی نظیر در راه احیای عزت ملی آبروئی برای دولت نظام اسلامی در جهان نگذاشته باشند و همچنین در پی آوردهای مثبت اثرات این روخدادها شهود رسمی از طرف مردم کوچه و خیابان بر دیده شدن بی اعتباریه رسمی در جهان برای نظام خود منتصب حکایتی کرده باشند و پس ازاستفاده مفید از اینکه زبان سرخ میدهد سر سبز بر باد و با تلنگر انشا الله که خود کرده را تدبیر نیست باید در پیشواز با شکوهی از آقای اندیشه جهانی در بروز هاله های نوین ایشان در انتظار مانده باشیم


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر