فرهنگ دورویی ایرانیان

Fred
by Fred
29-Oct-2012
 

" از آغاز تحریم ها تا به امروز هنوز فعال سیاسی ای، چه برانداز و چه اصلاح طلب، ندیدم که در دیدارهای خصوصی مخالف تحریم ها باشد، اگرچه همه در مقابل جمع که قرار می گیرند چیز دیگری می گویند. شهامت گویا از خصوصیات سیاست در کشور ما نیست."

آنچه در بالا آمده بخشی از بلاگ احمد رأفت، روزنامه نگار چیره دست و با سابقۀ ایرانی-ایتالیایی است که از مسئولین تلویزیون جدید ماهواره ای "رها" نیز میباشد.

البته دورویی که رأفت روی آن انگشت گذاشته راز سر به مُهری و مختص به فعالان سیاسی هم نیست، در همه سطوح جامعه مشهود است.

سئوال:

آیا دروغ مصلحت آمیز، قربون صدقه شخص رفتن و پشت سرش صفحه گذاشتن، جانماز آب کشیدن و دیگر از ایندست فرهنگ دورویی در تداوم سیه روزی ایران و ایرانی نقش عمده ندارد؟

اگر آری؛ چاره چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

البته جناب رافت

anglophile


 

از چپولان به نام هستند.