فلسطینیان نمک نشناس


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Oct-2012
 

اهل تاریخ معاصر بخاطر دارند که به محض پیروزی انقلاب خوش عاقبت؛  یاسر عرفات رهبر گروه در آنزمان تروریستی فتح "اولین میهمان" نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بود که از معدود عکسهای غیر عبوس امام خمینی جانی هم متعلق به همان زمان است.

عرفات از گشاده دستی مسلمین دوباره فاتح شده بر ایرانزمین  حسابی توشه بست و اگر پایمردی شادروان دریادار احمد مدنی نبود، نقشه های بدخیم فلسطینیان  برای خوزستان اجرا میشد.

تقریباً یکسال بعد،  در بدو حمله صدام حسین تکریتی به ایران، عرفات پشت اخی ایرانی کُش را گرفت و حتی برای او سرباز فلسطینی در راسته به قتل رساندن ایرانیان بیشتر هم اعزام کرد.

از آنزمان تا همین امروز سیاست فلسطین-محور نظام نکبت مسلمین چیزی جز سیه روزی برای ایرانیان، فلسطینیان و هرچه  تُپل و مُپل تر شدن عده ای تروریست نداشته است.

اخیراً با بلند شدن صدای الرحمن بعثی های جانی سوریه و آغاز قمصور شدن زرت مسلمین حاکم بر ایران، گروه تروریستی فلسطینی حماس هم که سالیان است در سوریه مهمان عزیز یوده و  از ثروت غصبی ایرانیان هم تناول میکند، شروع کرده به تعویض ارباب.

حالا نظام نکبت مسلمین مانده و ادعای فلسطینی تر بودن از فلسطینیان و فغان از نمک نشناسی آنان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
jirandoust

Ingrateful Palestinians and

by jirandoust on

Ingrateful Palestinians and their corrupt leaders never cease to amaze me!


Azarbanoo

great point.

by Azarbanoo on

IRR is an ASH dagh Tar as Kaseh when it comes to Phelestines.