کتک خوردن از دختران ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Sep-2012
 

حاج آقا حجت الاسلام سید علی بهشتی گفته:

دو دختر جوان در حال گذر بودند که یکی از آنها بد‌حجاب بود. محترمانه تذکر دادم: "خانم خودت را بپوش" که در جوابم گفت: "تو چشماهایت را ببند"، این حرف او برای من بسیار سنگین و ناراحت کننده تمام شد.

در آن لحظه متاسف شدم که بد‌حجاب‌ها خواسته باشند به افراد متدین امر کنند چشمهایتان را ببندید، دوباره تذکر دادم اما نه تنها خودش را نپوشاند، بلکه به من توهین هم کرد، از او خواستم دیگر توهین نکند اما شروع به فریاد زدن و تهدید کردن کرد، "من را هل داد و به زمین انداخت"، با کمر به زمین افتادم و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، فقط ضربات لگد این دختر که به جانم افتاده بود و توهین می‌کرد را حس می‌کردم."

به عبارت دیگر؛ زور گویی عمله های ظلم و وحوش "متدین" به ایرانیان آمد نیامد دارد؛ برای این حاجی مفتخور هیز نیامد داشته. طرفه آنکه بقول خود وحوش، ایندست واکنش ایرانیان به آنان رو به گسترش است.

دور نیست روزی که پس از سرنگونی نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، وحوش "متدین" باید بجای لحاف-پیچ کردن ایراندختان، چشمان هیز خود را درویش کنند، آنروز دور نیست.

تبریک

پ.ن. ننه من غریبم بازی حاجی و شرح مبسوط معالجات و دیگر جزئیات را در اینجا بخوانید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fullback

WoW

by fullback on

 Was This a fictional story? or fer real ?  The Akhoond and its allies need  sever punishment for Occupying Iran and bringing in Shame and misery to her.


IranFirst

گفتم چرا می زنی شتلق

IranFirst


لحن حاجی در زمان کتک خور دن  چیزی شبیه این بوده

http://www.youtube.com/watch?v=xUptUa7D850


mahmoudghaffari

bravo bar een banooyeh iranzamin

by mahmoudghaffari on

eslam kasif arab ra bayad ba zoor ham ke shoodeh az iran be door andakht


Azarbanoo

Brovo, Shir Zan e Irani who

by Azarbanoo on

Thought this bastard akhoond a lesson never forgets.


Faramarz

A Dominatrix Encounter!

by Faramarz on

 

It sounds like that Beheshti was into bondage and submission!