صهیونیسم حرامخوار

Fred
by Fred
30-Aug-2012
 

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در کنفرانس غیرمتعهدها در تهران از جمله گفته:

"سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب صهیونیست، در این مدت از هیچ جنایتی پرهیز نکرده‌اند؛ از کشتار مردم و ویران کردن خانه‌ها و مزارع آنان و دستگیری و شکنجۀ مردان و زنان و حتی کودکان آنان، تا تحقیر و توهین به کرامت این ملت و سعی در نابودی و هضم آن در معدۀ حرامخوار رژیم صهیونیستی، ..."

با فرض محال بر صحت ادعاهای خدایگان؛ سئوال:

فرق "رژیم صهیونیستی" که مستخدم مردم اسرائیل است با ٣۴ سال توحش مسلمین نکبت در ایران با ولع آئینی در حرامخواری، تجاوز جنسی به کودک، مرد و زن ایرانی، ایرانی کُشی و ایران ویران کُنی چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

رژیم صهیونیستی را "مستخدم مردم شریف اسرائیل در پشت مرز‌های قانونی ۶۷"
خواندن، تحریف واقعیات تاریخیست در جهت توجیه جنایات وحشیان کثیف
صهیونیست...