قیام سکسی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Aug-2012
 

پیشتر بارها در باره ویر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برای افزایش جمعیت ایران بارها مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا و اینجا.

از میان دُر افشانیهای بادمجان دور قاب چینان مادینه و نرینۀ بارگاه خدایگان، حرفهای حاجیه خانوم زهرا سجادی، که ماشاءالله معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری میباشد از همه بامزه تر است که از جمله گفته:

" برخی گمان می کنند با داشتن یک یا دو بچه رفاه بیشتری خواهند داشت اما مگر ما برای رفاه قیام کردیم، انقلاب اسلامی ما هدفش کسب رفاه نبود و ما باید به فکر سربلندی کشورمان باشیم."

به عبارت دیگر؛ در قاموس مسلمین حاکم، رفاه همانند اقتصاد مال خر است و برای "سربلندی کشور" داشتن سکس بی امان در راسته ازدیاد رعیت، گر چه هرآنچه فقیر تر، عین ماشین جوجه کشی تولید مثل کردن برای خدایگان میباشد.

تبریک

پ.ن. سرکی هم به این تدریس شوهرداری زهرا خانوم بزنید اینجا

به این دو هوو قمی موفق در جوجه کشی هم توجه مبذول دارید. در اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
omeedvar

This is not new

by omeedvar on

During the Pahlavi Regime, the ministry of Health stablished the division of Family Planning. The goal was to educate Iranian families, specially women, in the clinics and hospitals, to plan and space the number of children. Their moto was "Farzand-e-kamtar, zendegi-e-behtar" (Less child, better life).

They also provided free contraseptive pills, IUD, or small surgery for tying tubes TL, for those who volunteered and needed financial support. That is how they provided a slow population growth in Iran, I think it was about 35 million at the time of revolution.

I attended the first Family planning conference after the revolution in Firoozgar Hospital. Everybody was nervous about the reaction of  Islamic authorities to the subject. When specialists presented their data, explained the merrit of Family Planning, and asked if the Islamic government would let them continue their programs, to my surprise, Ayatollah Beheshti who was the top delegate, told them to send him a letter indicating the merit of the program, and he will find a "kolah sharee" for it to continue!

Unfortunately A.Beheshti was assacinated, and the war with Iraq needed more kids to go over the mines, before pasdaran attack, therefore A. Khomeini asked Iranians to have more children to sacrifice for Islam.

At this time that majority of 65+ million Iranians can not afford to buy chicken and other food items, and majority of food items are imported, I wonder how they want to feed the extra population!