لذت کُرد کشی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Jul-2012
 

کُرد کُشی در ایران پس از انقلاب خوش عاقبت بدون انقطاع ادامه داشته است. از اعدامهای دسته جمعی بیش از سه دهه پیش تا همین امروز این توحش علیه ایرانی ترین ایرانیان ادامه دارد.

بسیاری از مقامات و کارگزاران نظام پربرکت مسلمین، که شامل "اصلاح طلبان" هم میشود، سابقۀ شراکت در کُرد کشی و سرکوب کردها را دارند.

"برای ۲۸ زندانی کرد، حکم اعدام صادر شده است. حکم اعدام ۱۷ نفر از این زندانیان توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و منتظر اجرای آن هستند.

حال زینب جلالیان زندانی دیگر کرد نیز وخیم گزارش شده است."

آنانی که دلنگران یکپارچگی ایران هستند، دلیل و مسبب صداهای جدایی طلبانه را در تبعیض مضاعف و ظلم بی امان بیابند و در برابر آن ساکت نباشند.

تبریک

پ.ن. معلم به قتل رسیده توسط مسلمین حاکم، شادروان فرزاد کمانگر هم کُرد بود، در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

قصه هزار و یکشب کُردکشی

Demo


یادمان نرود از کنار آمدن شاه کُرد دوست! سابق ایران که اول از وجود کردها بر علیه صدام استفاده کرد و بعد از کنار آمدن با او بر سر شط العرب دست صدام را برای قتل عام جمعی آنها باز گذاشت. خمینی هم که در اول کارش در کردستان قصابخانه براه انداخت در کنار قصابخانه های کُرد کشی ترکیه و عراق! به هر حال قصه کُرد کُشی تازه نیست و قصه هزار و یکشب کُردهای ستمدیده ایران و عراق و ترکیه است!