لذت سکس زورکی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Jul-2012
 

چند حقیقت ٣٤ سال گذشته:

- بنا بر شهادت بیشمار قربانی جان بدر برده و شهادت بالاترین مقامات نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره منجمله مرحوم آیت الله منتظری ولیعهد "امام راحل"، تجاوز جنسی به اسرای ایرانی توسط مسئولان رژیم اعمال شده و میشود.

- مأمورین شکنجه گر/ تجاوزگر جنسی، پاسدار یا بسیجی هستند.

- کادر شکنجه گران/تجاوزگران جنسی مسلمین حاکم کارمندان رسمی دولت نیز میباشند، برای مثال، شکنجه گر هوشنگ اسدی، شخصی با نام مستعار "برادر حمید" و اسم واقعی "ناصر سرمدی پارسا" سفیر رژیم در تاجیکستان شد.

- "از مجموع [بیش از]چهار هزار پرسنل آن وزارتخانه [امورخارجه]، ۲۸۰۰ نفر بسیجی عادی و ۱۷۰۰ نفر بسیجی فعال هستند."

- برای مسلمین حاکم کرایه مدت دار زنان برای بهره وری جنسی (صیغه) و انجام سکس با اطفال مذموم نمیباشد و به همین دلیل ازدواج بزرگسالان با اطفال زیر ده سال هم به ثبت قانونی میرسد.

سئوال:

آیا میشود سیاست سازمان یافتۀ ٣٤ سالۀ تجاوز جنسی به ایرانیان توسط مأمورین رسمی نظام مسلمین حاکم را با جنایت افراد تجاوزگر در جوامع دیگر همتراز دانست؟

آیا با در نظر گرفتن جَنم کادر دیپلماتیک مسلمین حاکم؛ امکان صحت اتهام "آزار جنسی کودکان" در برزیل و اکنون آلمان بیشتر نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Truthseeker9

...

by Truthseeker9 on

שמור על הגחלת פרד.


Azarbanoo

Islamists have been Raping IRANIANS for

by Azarbanoo on

1400 years in particulare in last 33 years doing it conspicuously.