عروسی های آنچنانی تهران

Fred
by Fred
20-Jun-2012
 

پیشتر در مطلبی در باره ازدواج قانونی کودکان در ایران، از جمله این آمار مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی تقدیم شد:

" از ابتدای سال جاری تا کنون سه مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال و ۲۳ مورد ازدواج پسر زیر ۱۵ سال در این استان به ثبت رسیده است."

__________________________________

خبر جدید از ام القرای اسلام؛ سید احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران:

" در سال ١٣٩۰ در استان تهران ۷۵ دختر یا پسر که کمتر از ١۰ سال داشته اند ازدواج کرده اند، ٣٩٢٩ دختر و پسر ١۰ تا ١۴ ساله پای سفره عقد نشسته اند، ١٩٢٣۷ عروس و داماد ١۵ تا ١٩ ساله ها بودند..."

به عبارت دیگر؛ مدرنیته، حقوق کودک و حقوق بشر و دیگر از ایندست قرتی بازیهای کفار مال خودشون؛ چهار نعل بسوی بربریت مألوف حضرات.

طفلک کودکان ایران!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Down with ISLAM & ITS cultures or Rules

by Azarbanoo on

I hope we FREE IRAN SOON.