پادو مسئول دفتر فرح پهلوی

Fred
by Fred
22-May-2012
 

پیشتر در باره جناب حداد عادل که به برکت پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بودن به مقامات عالی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره رسیده، از قول حاج آقا کروبی که در دعوا بر سر قدرت و ثروت بختش افول کرد، عرض شد:

""جاي بسی تعجب است كه كسی اكنون در تريبون هاي مختلف دم از انقلاب و سرمايه هاي آن ميزند كه تا پيش از آن در سمت “پادو و كيف بَر مسئول دفتر، فرح پهلوی” مشغول به خدمت به انقلاب و مردم انقلابی بوده است!! چه خدمتی و چه منصبی!!؟"

حالا از این کلمات قصار حاج آقا حداد عادل ابن الوقت لذت مبسوط ببرید:

" مردم نشان دادند انقلابشان را به خاطر رفاه مادی امریکایی از دست نمی دهند که عزت ملت در انتخابات اخیر نیز آشکار شد."

به عبارت دیگر؛ گربه مرتضی علی پیش مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن لُنگ میاندازد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

Mr Adel is not doing his former teacher much justice

by anglophile on

 

 

He (Nasr) did far far more than the usual remits of a "paadow" (OK OK I know what you are thinking: Anglophile knows better because being a paadow is in his genes - are you happy now?). In fairness to Dr Nasr, he Islamicised the Aryamehr university and chaired many committees at Her Majesty's pleasure!