نقی کیه

Fred
by Fred
14-May-2012
 

سر و صدایی که انتشار آهنگ "آی نقی" شاهین نجفی و تعیین جایزه برای قتل او توسط مسلمین حاکم بر ایران براه انداخت دو موضوع را، حداقل بنا بر اظهار نظرات در عرصه عمومی، شفاف تر کرد:

١- اکثریت قاطع ایرانیان نمیدانستند "نقی" دقیقاً کیست. این عدم آشنایی در مورد آندسته که مرتباً و در مجامع عمومی بدون هیچ دلیل خاصی "مسلمان" بودن خود را اعلام میکنند هم صادق است.

۲- میزان درک جوهر دموکراسی توسط ایرانیانی که بنام دموکراسی همه چیز دیگران را نقد میکنند و در مواردی همچو آهنگ "آی نقی" تولب شده و حالت دفاعی میگیرند را عیان کرد.

به عبارت دیگر؛ همانند دموکراسی برای عده ای، تاریخ اسلام و حتی امامان شیعه برای بسیاری ناشناخته است. باور نمیفرمایید؟

امام نقی که جای خود دارد؛ دلیل تشریف فرمایی حضرت امام رضا با همۀ خانواده و دوستان به ایران را جویا شوید یا اینکه ایشان در جوار گور چه شخصیتی به خاک سپرده شدند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred