طاغوت شناسی مُدل ملی-مذهبی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Apr-2012
 

یکی دیگر از اسلامیستهای جناح تاریخ مصرف گذشته و از گود قدرت اخراج شده که اکنون به جرم " تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" اسیر همدستان پیشین میباشد در "دادگاه" دادش به هوا رفته.
ابوالفضل قدیانی، ملی- مذهبی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و هوادار نخست وزیر اسبق رژیم، میرحسن موسوی خامنه،  که در زمان صدارت او و ریاست جمهوری همین علی آقا رهبر فعلی  هزاران ایرانی قتل عام شدند، در "دادگاه" منجمله گفته:
" آقای خامنه ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که  امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند."
البته آلرژی این نازنینان به "طاغوت" موسمی و موضعی میباشد و در دوران خمینی جانی  ایرانی کُش و ایران ویران کُن، در مورد امام طاغوتی  صم و بکم بودند و هنوز هم هستند.
به عبارت دیگر؛ ادعای مسلمین ملی-مذهبی به آزادیخواهی و ضدیت با "طاغوت"  زمانی باورکردنی خواهد بود  که خدعه و ابزاری برای بازگشت به قدرت و "دوران طلایی امام راحل" خمینی جانی نباشد.
متأسفانه بزرگان این جناح رژیم هنوز حرف از حفظ نظام و سوق دادنش بسوی "دموکراسی" میزنند که چیز هپل هپو مانند هشلهفت ملی-مذهبی میباشد و ناقض ادعای آزادیخواهی آنان است.
تبریک

 

شنیدن حرفهای با مزۀ دوماد "دکتر" هم خالی از لطف نمیباشد: 

 

 

پ.ن. قدیانی و بیشمار ایرانیان اسیر باید فوراً آزاد گشته و پس از رهایی ایران و ایرانی از بختک حاکمیت مسلمین؛ دادگاه های صالحه منجمله در لاهه به اتهام آنهایی که در جنایت علیه بشریت و مسلمان کُشی در ایران و دیگر نقاط شراکت داشته اند رسیدگی خواهند کرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Republican جمهوریخواه

...

by Republican جمهوریخواه on

 

 

 

دادگاه لاهه دیگه چی‌ هستش؟ مگه خودمون چه مونه؟ در مثل مناقشه نیستش، دارم
همینجوریش رو میگم: مگه "آیشمن" رو توی لاهه محاکمه کردن؟............فعلا
که نه به داره نه به باره، ولی اگه روزی روزگاری ملت ایرون (نه عناصر
بیگانه) تصمیم به محاکمه گرفت، دادگاهش باید توی ایرون باشه، قاضی و هیئت
منصفه هم باید همه ایرونی‌ باشن..........هر پیشنهاد دیگه ای به معنی‌ تحمیق
مردم، و تلاشی عبث در جهت تخفیف حق مسلم حاکمیت ملی‌ ما هستش..........