قرآن بجای رقص ۲


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Apr-2012
 

پیشتر در باره هدف قرار دادن کودکان ایران توسط مسلمین حاکم چندین بار مطالبی تقدیم شد، برای نمونه در اینجا و اینجا.

آخرین خبر در این زشتکاری؛ مدیرکل بهزیستی استان تهران، ولی‌الله نصر گفته:

" یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال جاری کنترل برنامه‌های آموزشی در مهدهای کودک است به طوری که باید این برنامه‌ها در راستای موازین اسلامی و شرعی باشد.

متاسفانه در سالهای اخیر برخی از مهدهای کودک برنامه‌های آموزشی غیراخلاقی از جمله رقص و آواز به کودکان آموزش داده‌اند به طوری که امسال با مهدهای متخلف برخورد شدیدی صورت می‌گیرد."

به عبارت دیگر؛ ٣۴ سال است که نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره آنچه را که "موازین اسلامی و شرعی" مینامد به همه زوایای زندگی ایرانیان تحمیل کرده. دست آورد اینهمه زور زدنها، نهادینه کردن نفرتی ملموس از ایدئولوژی غم و مرده پرستی میباشد.

اگر مسلمین حاکم فکر میکنند در راستۀ تحقق تفکرات بیمارگونۀ خود به سراغ کودکان ایران رفتن آب رفته را به جوی باز میگرداند، ول معطلند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Quran for Tarzan!

by Demo on

As with the 'Sufis,' even dancing with the intrinsic Quranic rhymes might help one coming out of his/her 'ignorance.' Yes, it might but only & only by GOD's permission! And that is no laughing matter since a genuine dance could make a passionate heart to cry!

Please register with such 'dancing' class asap.

Happy Easter/Passover to all the blievers in the world.


areyo barzan

How a bout Dancing to the Quran

by areyo barzan on

It would have been much more practical  and interesting if they taught the children to dance to Quran. 

Just imagine dancing “Baa Baa Karam” to the sound of Abdolvasegh reading the Quran.

 

I would have attended that class any day

 

LOL