زور زدن ١۳ بدر

Fred
by Fred
01-Apr-2012
 

بنا بر آیین کهن ایرانیان پاک نهاد، امروز ١۳ بدر است.

بنا بر اصرار نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، امروز "روز طبیعت" است.

بنا بر تجربه ٣٤ سال گذشته؛ دشمنی مسلمین حاکم با آیینهای ایرانزمین زور بیخود زدن است.

سیزده بدر به همه فرزندان ایرانزمین خوش باد.

تبریک

پ.ن. حرفهای این حاجی گزمه در مورد قدغن کردن ١۳ بدر برای "افاغنه" در پارکی در اصفهان هم بامزه است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

???

by مآمور on

is there any connection between purim festivities with 13th Farvardin??

I wear an Omega watch