میگویی؛ میگویند

Fred
by Fred
28-Mar-2012
 

میگویی: مسلمین حاکم در ظلم به ایرانیان هار تر شده اند

میگویند: عین اسرائیلیان و ظلم به فلسطینیان

میگویی: جنگ طلبند و ایران را به لبه پرتگاه کشانده اند

میگویند: عین اسرائیلیان

میگویی: کِشتی اقتصاد ایران را که گفتند "مال خر است" به گِل نشانده اند

میگویند: عین کاری که اسرائیلیان با فلسطینیان میکنند

میگویی: اختلاف طبقاتی بیداد میکند

میگویند: عین فرق بین اسرائیلیان و فلسطینیان

.

.

.

میگویی: ببخشید، مگر شما ایرانی نیستید؟

میگویند: معلومه که هستیم، چی باعث شد همچین سئوالی بکنید؟

میگویی: والا چه عرض کنم

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Aryo Barzan, Bravo

by Azarbanoo on

Excellent response to these Arab sympetizers.


مآمور

بخوانید بنوسید وبدانید

مآمور


 میگم شما که اینقدر سنگ ایران را به سینه میزنی کجائی هستی؟؟

I wear an Omega watch


areyo barzan

Kase ye daghter az aash

by areyo barzan on

Why don't these idiots go and live in their beloved Palestine and leave Iran and Iranians alone? 

When was the last time that those Palestinians showed any concern for the political prisoners who are being killed and tortures and raped on daily basis in IRI dungeons?

In fact you can bet your bottom dollar that half the rapists  and torture maters in IRI dungeons are from Palestine, Syria or Lebanon. Why should I have any concern for these murderer scumbags? After all they sold their lands willingly because they let their greed to get the best of them.  So my advice to anyone who sympathises with these idiots is to please go and read some history mate. Furthermore it was these very same Palestinian scumbags who supported one Saddam Husain when his men were killing our people in Khorramshar and raping the women and girls. If you guys have a short memory span I DO NOT and I have neither forgotten nor forgiven. So you tell me mate why should I give sh**t about any of this Arab scumbags. Furthermore in case you did not know, the bottom line is that the mullahs do not give a sh**t about any one else but themselves. These bastards thrive on creating crisis because they so not have the capability to run the country and only a crisis like sanction and war can give the excuses for their mismanagement. 

So mate anyone who sympathises with Palestinians more than caring about Iran can take their ass into Gaza or West Bank and rout there to the hell

 


default

و من گویم

ahosseini


 نتن يابو
چه ميخواهد
ز جان ملت ايران
عجب حيوان بدخويى
تو گويى قصد اين دارد
كه ايران را
به ياراى
دو صد مزدور
در الحاق خود ارد
واز ایران فلسطینی دگر سازد

وليكن او نمىداند
كه اين نسل جوان ما
دمار از روزگار
يابوى سركش
و يارانش برون ارد

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Demo

میگویی؛ میگویند

Demo


میگویی: مگر حاکمین در کشورمان ایرانی نیستند؟
میگویند: چرا ولی درفش کاویانی حمل نمیکنند و میگن مسلمانند
میگویی: لعنت بر سوداگران جهانی تجهیزات جنگی که نفتمون را میدزدند
میگویند: خودتان جنگ طلبید و ایران را به لبه پرتگاه جنگی کشانده اید    
میگویی: چرا از چپ و راست ما را تحریم اقتصادی میکنند؟
میگویند: برای اینکه ملت را به گِل سیاه نشانده و موقعیت بهتری برای خرسواری بر مُراد خود ایجاد کنند
میگویی: ظلم در فلسطین اشغالی بیداد میکند
میگویند: دروغ بزرگ ساخته و پرداخته مسلمین است
.
.
.
میگویی: ببخشید، مگر شما ایرانی نیستید؟
میگویند: معلومه که هستیم، نکنه پس فکر کردی اسراییلییم و یا جزو ایرانیان خاینیم؟  
میگویی: آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است