کمونیسم از تورات میآید

Tapesh
by Tapesh
08-Nov-2011
 

از سخنرانی رائفی پور ... واقعا این کشور یک همچین استاد دانشگاهی می خواد.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
maghshoosh

Master of history, statistics and logic

by maghshoosh on

Such masterful command of history and statistics by the brilliant professor opens up whole new vistas of historical understanding.  His arguments are that the Russian revolution was meant to be against the Jews, yet at some point Jews occupied gov't positions in the USSR out of proportion w/ their ratio of the total Russian population, and communist ideals are inspired by biblical principles.  Hence, the Russian Bolshevik revolution was a Jewish conspiracy.

Similarly, Iran's revolution advocated opposition to the Jewish state, yet 0.35% of Iran's Islamic Consultative Assembly (the parliament) is Jewish, whereas Jews are only 0.02% of the Iranian population; out of proportion by a factor of 17.  Furthermore, Islamic ideals, which form the basis of the Iranian revolution, are openly attributed to biblical principles.  Ergo, the Iranian Islamic revolution was also a Jewish conspiracy.

That should qualify for a PhD from his university.


Arj

دروغ میگه!

Arj


قیصرو جلال پیشوایان کشت! ایناهاش فیلمش اینجاست: //www.youtube.com/watch?v=E5ue1Uv4LEw


Roozbeh_Gilani

اتفاقا حاج آقا استاد راست میگه اینجا

Roozbeh_Gilani


اینها همش زیر سر یهودی ها هست. از کارل مارکس قرمساق بگیر تا چه گورا،  مائو، هو چی‌ مین، حتی خود اون لنین کچل، همشون یهودی بودن!