چرخ چرخ عباسی

چرخ چرخ عباسی
by Shahriar
16-Feb-2012
 

گذشت اون موقعی که این یک بازی بچگانه بود. حالا این بازی بدون کنترل ما ولی با شرکت ما در جریانه. بدون اختیار چرخ می زنیم و با هر چرخ ناخواسته، دلهره ما بیشتر میشه و ترس از افتادن، ترس از رها شدن دستی که تو دستته، ترس از سرگیجه، ترس از پرت شدن به یک جایی از زندگیت که نمیدونستی وجود داره...


Share/Save/Bookmark

Recently by ShahriarCommentsDate
Master and Margarita
-
Feb 20, 2012
کلیدها و زندگی
3
Apr 13, 2011
It Always Happens to Someone else!
1
Jan 13, 2010
more from Shahriar
 
Soosan Khanoom

Shahriar

by Soosan Khanoom on

 

I have never thought of the deep meaning behind this old saying until now that I am reading your thoughts on that, which, by the way, I have found it to be very interesting as well as heartfelt.....  

But , as you probably know, it has been said that: " Nothing in life is to be feared ... It is only to be understood "