Tradition vs. Modernity

Red Wine
by Red Wine
31-May-2008
 

Anonymous: Persian Women "Tradition vs. Modernity", Persia / Iran, ca. 1900

From Pyroll's flickr page


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
default

تـرس از

Anonymouslll (not verified)


تـرس از اندیشـیدن در فرهنـگ رمـوز و اسـرار
به‌جای آنكه اندیشـیدن بیاموزیم و با جویایی و پویایی آن درصدد یافتن و گشودن منافذ و منفجر ساختن دخمه‌های هستی خود برآییم، تاریكی‌ها و سیاهی‌های فرهنگی‌مان را روشن كنیم، گره‌های گوریدگی‌های روحی و جسمی‌مان را بازنماییم، خود را در هر دوره‌ی بعدی تا آخرین نفس در پرده و كلاف اسرار آن‌ها هرچه بیشتر پیچیده‌ایم. اوج پرواز یا در واقع خزندگی آسمانـی ما، كه «عقل‌مان» در برابرش‌ـ هرگاه اساساً به‌دنیا آمده باشد‌ـ ناقص‌الخلقه و افلیجی بیش نبوده، عرفان نام دارد. ادامه...
//www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/2...


Ali P.

Information!

by Ali P. on

Who?

When?

Where?

(Oh, and by the way, ...nice legs ;-)


Natalia Alvarado-Alvarez

Interesante

by Natalia Alvarado-Alvarez on

El contraste es drastico.

Solh va Doosti

ناتاليا