پلورالیسم و ضرورت نوزایی اجتناب ناپذیر


Share/Save/Bookmark

oazadi
by oazadi
16-Feb-2008
 

من یک دانشجوی جامعه شناسی نیستم(دبیرستانی ام،سال دیگر) اما به جامعه شناسی علاقه مندم و بالطبع برای ارضای علاقه ام هم که شده کتاب هایی می خوانم. تا قبل از اینکه به آمریکا بیایم همیشه در معادلات جامعه شناسانه خودم(عبارتی کاملا خودساخته) جامعه آمریکا را به عنوان یک نماد ایده آل جامعه شناسی غیر ناکجا آباد ساز(ناکجاآباد معادلی برای اتوپیا است که آن را از مقاله دکتر نوریعلا یافتم و خیلی با معنای یونانی کلمه مطابقت دارد) در نظر داشتم. اساسا میزان تمایل به اتوپیا سازی برای من به مهم ترین عامل شناختن مکاتب فلسفی مدرن(منظور از مدرن به روز است) از کهنه تبدیل شده بود. اما امروز به نتیجه رسیده ام که اساسا فرار از ناکجا آبادها یک امر امکان ناپذیر است. به بیان دیگر این میل به تولید ناکجا آباد هاست که به جامعه شناسی پویایی می دهد.
 
متاسفانه تفسیری که در جامعه ما از اتوپیا شده یک تفسیر اشتباه بوده و به شدت تحت تاثیر جریانات مارکسیستی و شبه مارکسیستی (نامی که من برای جریانات مشابه انقلاب مارکسیتی ولی با انگیزه ها و ایدئولوژی های دیگری چون مذهب گرایی و ناسیونالیستی به کار میبرم) قرار داشته است. واقعیت اینجاست که این عقاید نوعی ضدیت را در برابر یوتوپیا سازی به وجود آورد. حکومت های یوتوپیا ساز اصولا جامعه گرا و ایدئولوژی گرا بودند. طبیعی هم بود. اتوپیا تولید شده اولا باید تعریف می شد که برای این منظور ایدئولوژی به کمک گرفته می شد و در درجه دوم رسیدن به این نوع جامعه آرمانی نیازمند ارج نهادن ارزش های اجتماعی بر آزادی های فردی بود که این خود به خود سبب به وجود آمدن رژیم های کل گرا (Authoritarian) می شود.

برگردیم به جایی که من با این تفکرات فوق العاده لیبرال(در مفهوم جامعه شناسی سیاسی نه در مفهوم سیاست آمریکا) وارد آمریکا شدم و واقعیت های اجتماعی یک جامعه لیبرال را دیدم. اینجا بحران عدم وجود اتوپیا وجود دارد. همه چیز بر اساس یک تفکرات محافظه کارانه و تغییر گریز خوب است، پس چه نیازی است به بهتر شدن. در آمریکا سیاست های لیبرال(در مفهوم سیاسی آمریکا گرایش به دخالت دولت در مسائل اجتماعی) خصوصا بعد از یک رئیس جمهور کانسرواتیو چون بوش عجیب طرفدار پیدا کرده اند. جامعه آمریکا از تفکری که همه چیز یک جامعه را به خودی خود خوب می داند اندکی خسته شده اند. آمریکا به خاطر فضای دمکراتیک ظرفیت برای تغییرهای مروری دارد و در آن مشکلات به وجود آمده در کشورهای دیکتاتور و اقتدارگرا به وجود نمی آید اما این سبب پنهان ماندن واقعیت ها نمی شود.

نگاه پلورالیستی به جامعه شناسی سیاسی (نگاهی که لیبرالیسم در عرصه اقتصادی و فرهنگی و مفاهیمی چون آزادی و حقوق بشر را ترویج می دهد) در عرصه علمی(جامعه شناسانه) نیز دارد با مشکلاتی روبرو می شود. مهمترین مورد قابل اشاره نظریه سردمداری(Elite Theory) است که طرفداران آن معتقدند گروهی به نام سردمدار(ترجمه ای که من در کتاب دانشنامه سیاسی نوشته داریوش آشوری برای Elite جستم) در هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی زمام امور را به دست گرفته و کنترل جامعه را با سو استفاده از ابزارهای حکومتی که بر اساس نوع حکومت متغیرند حاصل می کنند. این تئوری نخستین بار توسط رایت میلز(C Wright Mills) مطرح شد. تاثیرات این تئوری بر پلورالیسم به ویژه در یکی از انواع پلورالیسم به اسم پلورالیسم سردمداری (Elite Pluralism) که مدعی بود گروههای غیر سردمدار نیازمند حمایت حکومتی برای پیروزی بر طبقه سردمدار هستند کاملا قابل مشاهده است.

پلورالیسم در نظر من دارد با یک نوعی نوزایی غیر قابل جلوگیری روبرو می شود. این تغییرات به نظر من نهایتا به تغییرات اساسی در سیاست اجتماعی اقتصادی آمریکا(که هنوز آن را یک جامعه پیشرفته و مدرن اجتماعی می دانم) منجر می شود. این تغییرات را من پست پلورالیسم نام می گذارم و به شیوه حسین درخشان آگاهانه نامش را می گذارم فراپلورالیسم نه پسا پلورالیسم. تا بعد خداحافظ!


Share/Save/Bookmark

more from oazadi
 
default

This is what your father

by shameonyou (not verified) on

This is what your father supports:

//islamicrepublicholycrimes.blogspot.com/2007...


default

Continue reading your books

by Hamid T (not verified) on

Continue reading your books and do your research but without any "preconceived notions".
Your mind is like a sponge at this time and you still have a lot to learn.
'I' still have a lot to learn and I'm probably more than twice your age...
Whenever you think you have read enough and understood practically all there is about the subject ... that is the time to... read and reserach and read, research and discuss AGAIN...
It continues... so should you!


default

Learn

by Learn Parsi not Tazi (not verified) on


default

Dear Oazadi: You're about a

by sick of islamists (not verified) on

Dear Oazadi: You're about a half-century behind the learning curve about the US society and politics. Stick to your highschool homework maybe you learn something. I recommend you to join the 21st century and a fact-based reality not the reality manufactured by your delusional Islamic Republic.


default

This is Child Abuse

by Anonymus (not verified) on

Allowing a High school child to memorize backward stuff and repeat them here like a parrot for adults who are three times his age .... is a form of child abuse! Where's this child's mother???


default

Could you tell us what the hell are you doing in USA?

by Kazem (not verified) on

I am sure baba jan is working for IRI in some form of capacity and has brought this young Akhond to see the "fesad" in the land of Evil!!!
Ironic!!!they have such a love hate relation with the west,specialy love of their "blonds"!!!!
You are so young that I can not insult you so I refrain from it ,just will say this:
MARG BAR JOMHORIEH ERTEJAI


default

Dear Oazadi: Your level of

by Stop bird droppings (not verified) on

Dear Oazadi: Your level of ignorance is breathtaking. I would immediately tell my bosses in the IRI's Intelligence Minstry to fire those American Consultants on their payroll because they are not doing a good of job of giving you an insight to the inner workings of American society or politics. What a waste of money.


default

Not Anonymous And others

by Jamaleto (not verified) on

You guys are such intellectuals that puts me in awe. You forget about the article or the "problems" with it and quote one of the "other" commenter who hasn't said anything specific in regard to this article either!!! and blah blah blah Mullah blah blah blah....say what?
If you want to make a point that this guy doesn't know what he is talking about, then go a head and make it. Based on the material he has written, so he and many others can benefit. Read your comments and see that you are not saying anything except bashing this writer without any points of your own- or your proof!
I guess years of listening to the western media has made you guys brain dead. Now which is better, a Mullah mentality with a wrong philosophy or brain dead vegetables with a wrong mentality, hmmmm.


default

It seems you are putting the

by Not Anonymous (not verified) on

It seems you are putting the cart before the horse. If you want to be taken seriously the word play that is often passed as reasoned essays back in Iran would not do."

ROFL! Spot on. NOtice that most Iranian scholar are ironically not aware of their arguments fallacious permises. I guess hours of listening to clergies indoctrination on Manbar renders your analytical part of your brain useless and eventually atrophied gray matters...hahah


default

Good observation

by XerXes (not verified) on

Very good.


default

Open mind will take you places

by Fred (not verified) on

It seems you are putting the cart before the horse. If you want to be taken seriously the word play that is often passed as reasoned essays back in Iran would not do. Another is to start your education with preconceived notions looking for corroboration. That sort of attitude is anathema to seeking knowledge and another horse and cart scenario that has led plenty, particularly the ideologically committed, into abyss.


default

You and Hossein Derakhshan Hehe hehe

by Ozadi's Baazari Dad (not verified) on

You are starting on the wrong foot, child. Hossein Derakhshan is the Poster Boy for Idiocy! Quit while you're ahead, son!