محاکمه 16 تن از بازداشت شدگان عاشورا در بیدادگاه رژیم

Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
30-Jan-2010
 

محاکمه 16 تن از بازداشت شدگان عاشورا توسط رژیم/شنبه 10 بهمن 1388 اتهامات 16 تن ازدستگیر شدگان عاشورای خونین تهران در سومين دادگاه رسيدگي به اين پرونده ها قرائت شد. به گزارش ايرنا اتهامات متهمان سومين دادگاه رسيدگي به 16 نفر از دستگیرشدگان روز عاشورا درشعبه 15 دادگاه ان...قلاب اسلامي تهران به شرح زير قرائت شد. متهم شماره يک - اجتماع و تباني به جرايم برعليه امنيت کشور، توهين به مقامات ارشد نظام و فعاليت هاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي در جهت طرح براندازي متهم شماره دو- اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم ، فعاليت تبليغي عليه نظام و عضويت در دفتر تحکيم وحدت طيف علامه.

 متهم شماره سه - برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش ، اقدام عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و مصاحبه با راديو هاي بيگانه. شماره چهار - فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و وابستگي فرقه ضاله بهاييت. متهم شماره پنج-محاربه، ارتباط و هواداري از گروهک منافقين. متهم شماره شش - محاربه و افساد في الارض و فعاليت تبليغي عليه نظام . متهم شماره هفت - محاربه از طريق ارتباط وهواداري با گروهک منافقين و فعاليت تبليعي عليه نظام جمهوري اسلامي. متهم شماره هشت: محاربه و افساد في الارض متهم شماره 9 :محاربه و افساد في الارض متهم شماره 10 :اجتماع و تباني عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ،توهين به مقامات ارشد نظام و تمرد به مامورين انتظامي. متهم شماره 11 : اجتماع و تباني، اقدام عليه امنيت کشور و تخريب اموال عمومي.

متهم شماره 12- اجتماع و تباني و ارتکاب به جرم ، فعاليت تبليغي در اغتشاشات روز عاشورا عليه امنيت ملي. متهم شماره 13: اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم ،فعاليت تبليغي و شرکت در تجمعات غير قانوني . متهم شماره 14- اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم . متهم شماره 15- جرايم و ارتکاب به جرم عليه امنيت کشور ،فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شرکت د ر تجمعات غير قانوني . متهم شماره 16-اجتماع و تباني عليه امنيت کشور ، تمرد به مامورين انتظامي و توهين به مقامات ارشد نظام . جرس

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

Mona Jaan,

by Noosh Afarin on

 

 thank you aziz.                        

 

 

 

 

 

 


Mona 19

Baha'is condemn lack of due process at trial in Iran ...

by Mona 19 on

NEW YORK — The Baha'i International Community has issued a statement condemning the trial of 16 individuals in Iran yesterday as a "violation of all internationally accepted standards of legal due process."

The statement highlights the lack of proper legal representation for the defendants and the use of unreliable "confessions" in the trial. One of the 16 on trial is a Baha'i.

"The use of coerced 'confessions' and the denial of adequate legal representation reflect the Iranian authorities' growing assault on human rights," said Bani Dugal, principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations. >>>>

---

* Thanks for sharing Noosh Afarin Khanum

Regards,Mona