بینی های یخ زده

hadi khojinian
by hadi khojinian
04-Nov-2011
 

ریا نشود کمی لذتش را بردیم. از مرزهای زیادی گذشتیم . ما روزها و سالهای بسیاری از یاد بردیمShare/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
hadi khojinian

Sleepless

by hadi khojinian on

Well said ... thank you for that my brother ...


Shazde Asdola Mirza

خواب برادر مرگ است

Shazde Asdola Mirza


To sleep ... perchance to dream ... ay, there is the rub;
For in that sleep of death, what dreams may come?

When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause ... there is the respect
That makes calamity of so long life.

Hamlet